Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Instytut współpracuje z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania. Pracownicy Instytutu to wysokiej klasy specjaliści zajmujący się problematyką menedżerską w różnych sektorach gospodarki. Specjalizują się m.in. w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania projektami, zarządzania jakością, IT, inżynierią produkcji, innowacjami oraz działają w sektorze finansów, e-marketingu i social media.  Instytut prowadzi współpracę z interesariuszami zewnętrznymi z kraju oraz z zagranicy. Swoją działalność Instytut prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Absolwenci Uczelni wyposażeni są w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą.

Misją Instytutu Zarządzania i Nauk Technicznych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki innowacyjnej.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania zarówno w obszarze twardego jak i miękkiego zarządzania oraz uczestniczą zarówno w krajowych jak i międzynarodowych projektach badawczych. Aktualnie w ramach grantu badawczego Instytut współpracuje z  Burgas Free University z Bułgarii oraz University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures z Rumunii. Pracownicy Instytutu są autorami, współautorami i redaktorami cenionych monografii , artykułów , referatów czy podręczników głównie z zakresu zarządzania. Aktywnie włączają w swoją działalność badawczo- naukową studentów i absolwentów WSM czego owocem są m.in. wspólne publikacje:

 

A. Król, M. Kacprzak, red. nauk. Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2018
Król A., Kacprzak A. red. , Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego w praktyce przedsiębiorstw, WSM, Warszawa 2016
D. Wójcik- Kośla, R. Dawidziuk, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, WSM, Warszawa 2015

Różnorodne zainteresowania badawcze pracowników Instytutu zaowocowały bardzo szeroką ofertą dydaktyczną na poszczególnych kierunkach.  W ofercie znajduje się duży wybór specjalności, w tym również w języku angielskim. Instytut promuje i wspiera idee wielokulturowości.

 

Struktura Instytutu

 

W ramach Instytutu Zarządzania i Nauk Technicznych funkcjonują:

 

W ramach Instytutu funkcjonują obecnie cztery kierunki studiów:

  • zarządzanie I i II stopnia profil ogólnoakademicki,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia profil praktyczny,
  • informatyka I stopnia  profil praktyczny
  • finanse i rachunkowość I stopnia profil praktyczny.

W ramach Instytutu aktywnie działają koła naukowe oraz funkcjonuje Akademia Kompetencji Menedżerskich oferująca bezpłatne szkolenia certyfikowane oraz warsztaty z praktykami.


Co dają studia WSM studentom na kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji, Informatyka, Finanse i Rachunkowość?

1. Możliwość realizowania kariery zawodowej na rynku krajowym jak i międzynarodowym
2. Udział w projektach naukowo-badawczych wspólnie z kadrą akademicką WSM
3. Rozwijanie sieci kontaktów biznesowych poprzez uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, seminariach
4. Możliwość uczestniczenia w programie ERASMUS
5. Możliwość uczestniczenia w certyfikowanych szkoleniach realizowanych przez praktyków biznesu

Współpraca Instytutu z interesariuszami
Aktualnie w ramach współpracy międzynarodowej Instytut współpracuje z dwoma kluczowymi pratnerami- Burgas Free University z Bułgarii oraz University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures z Rumunii. Pracownicy Instytutu współpracują również w obszarze naukowo-badawczym z Politechniką Warszawską, SGGW, SGH czy Akademią Leona Koźmińskiego.

Projekt badawczy
Pracownicy Instytutu wspólnie z kadrą naukowo- badawczą z Burgas Free University z Bułgarii realizowali w okresie 2019-2020 międzynarodowy projekt badawczy Diagnoza kompetencji menedżerskich- porównanie polskiego i bułgarskiego systemu” UPG-MWSO-2-2019-88 .

Warsztaty
W dniach 24.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020 i 30.11.2020 odbyły się wspólnie zorganizowane z Burgas Free University 4-dniowe, trwające łącznie 16 godzin warsztaty pt. „ Diagnoza kompetencji menedżerskich- porównanie polskiego i bułgarskiego systemu”. Ze względu na ograniczenia pandemiczne warsztaty były realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams. W warsztatach uczestniczyli zarówno nauczyciele akademiccy z Burgas Free University jak i praktycy biznesu.

IZINT teams 1

IZINT teams 2

Akademia Kompetencji Menedżerskich
W ramach Instytutu funkcjonuje Akademia Kompetencji Menedżerskich oferująca bezpłatne szkolenia certyfikowane oraz warsztaty z praktykami. Warsztaty realizowane są z różnych obszarów: zarządzania, marketingu, informatyki, finansów i rachunkowości. Warsztaty prowadzi kadra zarządzająca min. PKP, Orlen, Microsoft, Poczta Polska, Microsoft wspólnie z kadrą akademicką WSM.

Konferencje
Pracownicy Instytutu byli organizatorami Konferencji Naukowej z okazji XXV lat istnienia WSM pt. „Gospodarka i społeczeństwo - wyzwania i perspektywy” w dniu 22 października 2020 roku
https://wsm.warszawa.pl/dla-studenta/konferencje/konferencja-naukowa-z-okazji-xxv-lat-istnienia-wsm-pt-gospodarka-i-spoleczenstwo-wyzwania-i-perspektywy
a także:
-1st International Conference on Information Technologies in Management WSM - 26.11.2015
-3rd International Conference on Information Technologies in Management Warsaw Management University, Faculty of Management and Technical Science - 26.01.2018
-"Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce firm” - 24 maja 2016.

 

Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym

Rada naukowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Agnieszka Król

prof. WSM, dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. WSM dr hab. inż. Alfreda Kamińska
prof. WSM dr hab. Marcin Paprzycki
dr Waldemar Szymański
dr Ireneusz Janiuk
dr Waldemar Szulc

Rada programowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Agnieszka Król

prof. dr hab. Teresa Słaby
dr inż. Stanisław Nader
dr Piotr Mikosik
mgr Artur Karwatka
mgr Anna Kacprzak
Mgr Karol Sikora
Maksymilian Kobus - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSM w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png