Klub Absolwenta

absol.jpg

Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie został powołany Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – Zarządzenie nr 3/01/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Jego misją jest integracja i propagowanie rozwoju środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

 

Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

  1. Stworzenie sieci wymiany zasobów, informacji, możliwości i wzajemnego wsparcia pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu wzajemnych kontaktów biznesowych (networking);
  2. Umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią;
  3. Wspieranie przedsięwzięć związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni;
  4. Monitorowanie losów i karier zawodowych absolwentów Uczelni;
  5. Popularyzowanie sylwetek absolwentów, którzy osiągnęli sukces zawodowy;
  6. Upowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe);
  7. Wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni;
  8. Organizację i promowanie przedsięwzięć społeczno–kulturalnych oraz rozrywkowych skierowanych do absolwentów;
  9. Organizację zjazdów Absolwentów oraz wydarzeń towarzyszących.


W realizacji celów Klub Absolwenta współpracuje z innymi jednostkami Uczelni.

Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły Uczelnię i uzyskały tytuł: inżyniera, licencjata, magistra, a także absolwenci studiów podyplomowych oraz etatowi i byli pracownicy Uczelni. Warunkiem członkostwa jest wypełnienie Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSM. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.


Klub jest otwarty na wszelkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej. Działania Klubu są kształtowane przez członków Rady Klubu.


Zapraszam ponownie w nasze progi - do wspólnych działań i współtworzenia atmosfery.
Mile widziani będą również Państwa koleżanki i koledzy z lat studenckich.

Plany są szerokie, wszystko zależy od NAS...

aneta_pawlowska.jpg

mgr Aneta Pawłowska
Pełnomocnik Rektora ds. Absolwentów
Pokój B-003
tel. 22 59-00-777
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres do korespondencji:
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

Regulamin Klubu Absolwenta

Regulamin Klubu Absolwenta
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

§ 1
Postanowienia Ogólne

Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta.

§ 2
Misja

Misją Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie jest integracja i propagowanie rozwoju środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, zwaną dalej Uczelnią.

§3
Cele

Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, zwany dalej Klubem realizuje swoją misję poprzez następujące cele:
1. stworzenie sieci wymiany zasobów, informacji, możliwości i wzajemnego wsparcia pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu wzajemnych kontaktów biznesowych (networking);
2. umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią;
3. wspieranie przedsięwzięć związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni;
4. monitorowanie losów i karier zawodowych absolwentów Uczelni;
5. popularyzowanie sylwetek absolwentów, którzy osiągnęli sukces zawodowy;
6. upowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe);
7. wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni;
8. organizację i promowanie przedsięwzięć społeczno–kulturalnych oraz rozrywkowych skierowanych do absolwentów;
9. organizację zjazdów Absolwentów oraz wydarzeń towarzyszących.

§ 4
Organizacja

1. Klub został powołany Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – Zarządzenie nr 3/01/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku.
2. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Klub jest otwarty na wszelkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej.
4. Działania Klubu są kształtowane przez członków Rady Klubu.
5. W realizacji celów Klub Absolwenta współpracuje z innymi jednostkami Uczelni.

§ 5
Warunki Uczestnictwa

1. Członkami Klubu, zwanymi dalej Członkami, mogą być osoby, które ukończyły Uczelnię i uzyskały tytuł:
- licencjata;
- inżyniera;
- magistra.

2. Członkami mogą być także:
- absolwenci studiów podyplomowych;
- etatowi i byli pracownicy Uczelni.
3. Warunkiem członkostwa jest wypełnienie Deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta WSM.
4. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w Deklaracji są nieprawdziwe, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona swoich członków osoby, która wypełniła formularz z danymi niezgodnymi z prawdą.
5. Złożenie Deklaracji przystąpienia do Klubu jest równoznaczne z akceptacją przez Członka postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Członek Klubu ma prawo wystąpienia z Klubu w każdym czasie po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa drogą pocztową bądź osobiście.

§ 6
Status członkostwa

1. Członek Klubu, po dopełnieniu warunków określonych w § 5 uzyskuje automatycznie status członkostwa.
2. Status członka Klubu Absolwenta WSM wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:
- możliwość wypożyczania 2 książek na miesiąc z Biblioteki Uczelni bez kaucji pod warunkiem wcześniejszego uzyskania Karty Bibliotecznej. Karta Biblioteczna wydawana jest zgodnie z zasadami Regulaminu Biblioteki Uczelni;
- możliwość uzyskania zniżki na uczestnictwo w studiach podyplomowych organizowanych przez Uczelnię;
- możliwość założenia konta e-mail @wsm.warszawa.pl;
- otrzymywanie zaproszeń na uroczystości Uczelni (Inauguracja, Jubileusze) oraz wykłady, seminaria organizowane przez istniejące w strukturach Uczelni Koła Naukowe;
- otrzymywanie zaproszeń na pełnopłatne imprezy Klubu;
- otrzymywanie zaproszeń na zakup biletów do teatru oraz innych instytucji kulturalnych po preferencyjnych cenach;
- otrzymanie odpłatnie Karty Studenta WSM uprawniającej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług partnerów wspierających projekt Karty;
- możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów;
- możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Uczelnię.

§ 7
Nadzór i Rada Klubu Absolwenta

1. Nadzór nad Radą sprawuje Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie poprzez Pełnomocnika Rektora ds. Absolwentów.
2. Rada Klubu Absolwenta powstaje z inicjatywy absolwentów, Członków Klubu.
3. W skład Rady z urzędu wchodzi Pełnomocnik Rektora ds. Absolwentów.
4. Do kompetencji Rady należy:
- inicjowanie nowych projektów i przedsięwzięć;
- współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Absolwentów i przedstawicielami jednostek Uczelni;
5. Rada składa z 7 przedstawicieli Absolwentów Uczelni wybieranych większością głosów na zebraniu członków Klubu.
6. Rada spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
7. Kadencja członków Rady trwa 1 rok.
8. Za pracę w Radzie członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
9. Członkostwo może zostać zawieszone w wyniku porozumienia większości członków Rady Klubu Absolwenta.

§ 8
Logotyp Klubu Absolwenta oraz Dzień Absolwenta WSM

1. Logotyp Klubu Absolwenta jest oficjalnym znakiem Klubu Absolwenta przyznanym Klubowi przez Uczelnię - budującym identyfikację wizualną Klubu Absolwenta WSM
2. Logotyp Klubu Absolwentach umieszczany jest na wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych Klubu.
3. Klub Absolwenta WSM posiada wyłączne prawo posługiwania się logotypem Klubu Absolwenta.
4. Dzień Absolwenta WSM – trzecia sobota maja.
5. Koordynację i nadzór nad organizacją i przebiegiem Dnia Absolwenta WSM sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Absolwentów.

§ 9
Dane osobowe

1. Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Absolwenta zgodnie z ustawą zgodnie ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
2. Klub Absolwenta informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu członkowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do ich usunięcia.
3. Członek wyraża także zgodę na otrzymywanie od Klubu Absolwenta za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).

Please publish modules in offcanvas position.