Ubezpieczenia

Informacja dla Studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

I. Ubezpieczenie studentów będących obywatelami RP

1. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.
o do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
o bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
o bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku.

2. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu gdy:
o pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzi działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym,
o jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,
o pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
o pobiera stypendium sportowe,
o pobiera rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
o jest uprawniony do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
o jest zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
o jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest ubezpieczony jako student innego kierunku w WSM w Warszawie lub innej uczelni.

3. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:
o ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
o nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji na studia, tj. 1 października, po złożeniu w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych wniosku o ubezpieczenie zdrowotne w NFZ wraz z oświadczeniem o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (zał. nr 1 i 2), a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W celu zgłoszenia członka rodziny należy złożyć w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ członka rodziny (zał. nr 3)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który zgłosił członków rodziny do ubezpieczenia.

II. Ubezpieczenie zdrowotne studentów niebędących obywatelami RP

1. Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

2. Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

3. Student nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie posiadający udokumentowanego pochodzenia polskiego, może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenie opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

III. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię może złożyć osobiście, przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną do Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych (pokój nr F 207, II piętro) tel.: (22) 59 00 727 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i przedkłada następujące dokumenty:

1. Student obywatel RP:
o wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (zał. nr 2)
o dowód osobisty
o legitymację studencką

2. Student niebędący obywatelem RP (cudzoziemiec): obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
o wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu (zał. nr 2)
o paszport
o legitymację studencką

3. Student niebędący obywatelem RP (cudzoziemiec) posiadający udokumentowane pochodzenie polskie :
o wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (zał. nr 2)
o paszport
o dokument potwierdzający polskie pochodzenie
o legitymację studencką
o umowa z NFZ o dobrowolnym ubezpieczeniu
o dokument poświadczający zameldowanie na terenie RP

4. Student zgłaszający do ubezpieczenia członków rodziny :
o wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny (zał. nr 3)
o odpis aktu urodzenia (w przypadku zgłaszania dziecka)
o odpis aktu małżeństwa (w przypadku zgłaszania małżonka)
o nr i serię dowodu osobistego W przypadku zgłaszania małżonka
o w przypadku zgłaszania dziecka, jeżeli posiada)
o nr paszportu zgłaszanej osoby (w przypadku obcokrajowców)

Wykaz placówek NFZ na terenie Warszawy: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ - ul. Tytusa Chałubińskiego 8, (tel. informacyjne: (22) 582 84 40, 582 40 42), Centrala NFZ - ul. Grójecka 186, tel.: (22) 572 60 00.

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest dokument ZUS ZZA – wystawiony Przez Dział Kadr i Płac, ważny razem z legitymacją studencką. Dokument ZUS ZZA opisany przez Dział Kadr i Płac zachowuje ważność na okres roku akademickiego w związku z czym wymagana jest jego coroczna aktualizacja.

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o zmianie danych zawartych we wniosku.

Informację tę należy przekazać do Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych w ciągu 5 dni po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany.

IV. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

1. Wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby, które :
o ukończyły studia licencjackie lub magisterskie
o zostały skreślone z listy studentów
o utraciły status studenta na skutek pisemnej rezygnacji ze studiów
o podjęły pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia)
o współmałżonek podjął pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia)

2. Ubezpieczony przez Uczelnię student ma obowiązek powiadomić Sekcję Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych w ciągu 5 dni po zaistnieniu powyższych okoliczności składając pisemną rezygnację z ubezpieczenia (zał. nr 4) osobiście lub pocztą (listem poleconym).

3. Dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie studenta z ubezpieczenia zdrowotnego jest ZUS ZWUA.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.