INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE NA SEMESTR WIOSENNO - LETNI – 2023/24

Rekrutacja jest dwuetapowa:


1. rekrutacja online

W terminie  od 19.12.2023 r. do 20.02.2024 r.W systemie IRK kandydat musi założyć konto. Zalogować się na swoje konto i wypełnić wszystkie wymagane zakładki aż do zakładki wydruki. Wydrukować podanie o przyjęcie (kwestionariusz osobowy), formularz uzupełniający dane osobowe, formularz RODO oraz formularz wyboru programu promocji i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem promocji (jeśli jest promocja, która interesuje kandydata). Podpisać wszystkie dokumenty w wymaganych miejscach.2. dostarczenie dokumentów
W terminie 03.01.2024 r. do 20.02.2024 r.

wyniki rekrutacji kandydaci poznają po zakończeniu rekrutacji (po 20.02.2024 r.)Wszystkie wydrukowane i podpisane dokumenty oraz oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (świadectw, dyplomów, zdjęcie itp.) wraz z kopiami należy dostarczyć osobiście do działu rekrutacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.


Dział rekrutacji po otrzymaniu kompletu dokumentów i weryfikacji ich, zmieni w systemie IRK status z KANDYDATA na ZAKWALIFIKOWANY


Informacja dotycząca terminów rozmów kwalifikacyjnych zostanie wysłana na konta w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adresy mailowe podane podczas rekrutacji online.


Kandydatom ze statusem „przyjęty” na konto w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adres mailowy podany podczas rekrutacji online, wpłyną informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć oraz numer grupy do jakiej student przynależy.


OSOBY DOKONUJĄCE WPŁAT PROSZONE SĄ O WPISYWANIE *NAZWISKA I IMIENIA* KANDYDATA NA STUDIA W PRZELEWACH CELEM UNIKNIĘCIA POMYŁEK I USPRAWNIENIA SYSTEMU KSIĘGOWANIA


Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów
 • Wejdź na stronę rekrutacja.mans.org kliknij REKRUTACJA ONLINE
 • Załóż konto (rejestracja)
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
 • Zaloguj się do systemu IRK
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe, zdjęcie, wykształcenie, kierunek, deklaracje, wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom
 • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj dokumenty (podanie, formularz uzupełniający dane osobowe, RODO)
 • Przyjdź do Działu Rekrutacji Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z wydrukami oraz kompletem dokumentów. 

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)

 • Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK).
 • Oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie, posiadających nową maturę).
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) lub zaświadczenie o obronie.
 • Kopię suplementu do dyplomu a w przypadku jego braku kopię kartę przebiegu studiów (oryginał dokumentu do wglądu, dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 • Dowód osobisty do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK).
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm). Wymogi zdjęcia jak do dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto Uczelni.
 • Oświadczenie o niekaralności (dotyczy kandydatów na studia kierunku Kryminologia oraz Prawo).

  Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.

Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)

 • Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
 • Oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego, opatrzony apostille wraz z kserokopią (Dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie).
 • Oryginał, odpis lub duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych, opatrzony apostille wraz z kserokopią (Dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 • Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z
  kserokopią (Dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 • Tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski wraz z kserokopią (przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub właściwego konsula RP).
 • Zaświadczenie z kuratorium oświaty/NAWA o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem
 • Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
 • Oświadczenie o niekaralności (dotyczy kierunków Prawo, Kryminologia).
 • Paszport do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK).
 • Wiza / karta pobytu (do wglądu).
 • Oświadczenie o zameldowaniu lub zamieszkaniu w Polsce .
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2.
  1 aktualne zdjęcie, jednakowe jak w systemie IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji 85 zł. i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni.

Numer rachunku dla cudzoziemców – wpłata czesnego za I semestr studiów (opłata w EURO)
Bank – BNP Paribas
PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
Kod SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX


UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziale Rekrutacji.


Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu. Jeśli student z jakiegoś powodu nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.

Rekrutacja online będzie trwała w terminie od 19.12.2023 r. do 20.02.2024 r.

Przyjmowanie dokumentów będzie trwało od 03.01.2024 r. do 20.02.2024 r.

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji
(główny budynek, na parterze, pokój F-004)

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Kandydaci dokonują wpłat na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów.
Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat za przeprowadzenie rekrutacji na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.
Obcokrajowcy dokonują wpłat za czesne w euro na konto walutowe.
Nr rachunku walutowego: PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
KOD SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek-niedziela)

Jeżeli interesujesz się:

 • założeniem własnej firmy
 • zarządzaniem firmą i jej częściami składowymi
 • zarządzaniem zespołami pracowniczymi
 • tworzeniem wizerunku firm
 • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami
 • krytycznym analizowaniem, interpretowaniem i ocenianiem zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali

 

Opis kierunku

Kierunek Zarządzanie rozwija umiejętność wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, wynikających z powstawania nowych standardów i norm, np. w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności działania firm, czy też aktywności innowacyjnej. Przygotowuje do tworzenia struktur organizacyjnych umożliwiających sprawny przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz kierowania zespołami pracowników w różnych działach firm, a także zespołami o charakterze międzywydziałowym.

Absolwent kierunku Zarządzanie posiada wiedzę o właściwościach i procesach zarządzania całą organizacją, a także jej składowymi, tj. zatrudnionymi pracownikami, finansami, innowacjami, marketingiem, zasobami rzeczowymi, wiedzą i informacjami. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować poprzez wykorzystanie funkcji planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Absolwent posiada także wiedzę o otoczeniu organizacji i sposobach jego diagnozy. Zna metody statystyczne i potrafi je wykorzystać w badaniach społecznych, gospodarczych i marketingowych.


Perspektywy zawodowe


Specjalisty ds. organizacji i zarządzania

Menedżera średniego i wyższego szczebla

Kierownik działu marketingu

Przedsiębiorca handlowy i produkcyjny

Specjalista PR

Dyrektor biura projektowego

Specjalności

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe - umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.


Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w branży marketingowej, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania sytuacją kryzysową w social media, komponowanie kampanii promocyjnych przy wykorzystaniu narzędzi public relations, w tym e-PR, tworzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej w social media. Absolwent jest ukierunkowany na znajomość strategii marketingowej w Internecie, projektowania stron internetowych i aplikacji, zarządzania bazami danych, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów online, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych. Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.


Przedmioty i bloki specjalnościowe pozwalają na zdobycie kompetencji praktycznych dopasowanych do kontekstu rynkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, kreatywność, wpływ na rzeczywistość, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Umożliwi to prowadzenie własnej działalności, podejmowania pracy w agencjach kreatywnych (reklamowych, mediowych, badawczo-rozwojowych) oraz podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym samokształcenie.


Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Social Media stają się wiodącym narzędziem komunikacji dla organizacji każdej wielkości. Interaktywne, innowacyjne i natychmiastowe - umożliwiają budowanie relacji z konsumentami poprzez angażowanie użytkowników i budowanie nowego doświadczenia marki. Obecnie wyzwaniem jest rozwój nowych skutecznych sposób komunikacji, aby wykorzystać możliwości e-Marketingu i moc Internetu do rozwoju biznesu i sprzedaży online.


Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego zaplanowania i wdrożenia kampanii komunikacji marki lub firmy. Ma wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji. Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii społecznej i psychologii reklamy, wiedze na temat możliwości platform społecznościowych w zakresie promocji marek. Absolwent posiada umiejętności podejmowania decyzji o charakterze strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie planowania poszczególnych instrumentów komunikacji marketingowej. Posiada umiejętność obsługi narzędzi do monitoringu social mediów, umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, jako koordynator mediów społecznościowych, specjalista ds. mediów społecznościowych, content designer, specjalista ds. PR i komunikacji, social media manager oraz community manager.


Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów i konwersatoriów, prowadzone przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się branżą social media. Będą to zajęcia nastawione przede wszystkim na praktyczną wiedzę i umiejętności.

Studia na tej specjalności kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu i logistyki , w tym zintegrowanych systemów transportowych, procesów oraz środków transportowych. Dzięki dobremu wykształceniu technicznemu, wzbogaconemu wiedzą ekonomiczną, prawną i organizacyjną, absolwent może pracować przede wszystkim w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych, w działach transportu przedsiębiorstw, w zakładach komunikacji miejskiej, w centrach logistycznych. Może założyć i prowadzić firmę przewozową lub spedycyjną. Absolwenci tego kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej.


Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: zarządzania systemową infrastrukturą oraz procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi; budowy strategii marketingowych; sterowania ruchem i przewozami; kierowania firmami transportowymi. Działania te odnoszą się do zintegrowanych systemów transportowych, obejmujących w szczególności transport drogowy i kolejowy. Nowoczesne ujęcie polega na wykorzystaniu współczesnych zaawansowanych technologii i innych rozwiązań tworzących europejską platformę transportu. Oprócz środków technicznych wykorzystywane są elementy ekonomiki, prawa, polityki i logistyki. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych oraz jednostkach administracyjnych i gospodarczych na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu logistyki.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. Posiada także wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania biznesem, w tym tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (marketing, finanse, HR, innowacje, kontakty z otoczeniem), prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej.


Absolwent nabywa umiejętność kierowania ludźmi. Ważne są w tym zakresie zagadnienia związane z budowaniem zespołów, współpracą, przyjmowaniem roli przywódczej, inicjowaniem działań twórczych i innowacyjnych, organizowaniem pracy oraz motywowaniem ludzi, inspirowaniem innych.

Na specjalności Menedżer biznesu studenci doskonalą kompetencje biznesowe – które są niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. tworzenie biznesplanu, tworzenie i realizacja strategii, zarządzanie kryzysem w organizacji, zarządzanie projektami, zarządzanie takimi funkcjami przedsiębiorstwa jak marketing, finanse, innowacje, HR). Grupa druga to kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem ludźmi i kontaktami z klientami (np. kierowanie zespołem, przywództwo, motywowanie, kreatywność).


Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu.

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów, dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach.

Absolwent jest przygotowany do pracy w organizacjach różnej wielkości, prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Koncepcje i style przywództwa
 •     Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 •     Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 •     Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 •     Metody i techniki wywierania wpływu

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent specjalności menedżer HR dysponować będzie interdyscyplinarną, praktyczną i użyteczną wiedzą z szeroko rozumianego zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nowoczesnych trendów w tym obszarze, które pozwolą na tworzenie w firmie nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego.  Po ukończeniu tej specjalności będzie wyposażony w umiejętności diagnozowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych narzędzi HR.  Menedżerowie nabędą również umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu międzynarodowym. Pogłębione zostaną również jego umiejętności z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi z perspektywy menedżera.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 1. Kadry i płace
 2. Zarządzanie karierą
 3. Budowanie zaangażowania pracowników
 4. Nowoczesne narzędzia HR
 5. Zarządzanie projektami i pracą zespołową

Perspektywy zawodowe

 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej np. firma konsultingowa
 • pracownik działu HR
 • pracownik firm headhunterskich
 • pracownik agencji doradztwa personalnego
 • pracownik biura pośrednictwa pracy
 • specjalista ds. HR w przedsiębiorstwie
 • menedżer ds. personalnych
 • dyrektor personalny
 • doradca personalny
 • asystent menedżera
 • specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników
 • specjalista ds. szkoleń
 • kierownik personalny
 • menedżer ds. zarządzania zespołem
 • konsultant zzl

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji.

Prawdziwe przywództwo istnieje wtedy, gdy lider ma dobre rezultaty oraz jest szanowany przez ludzi, którzy chcą za nim podążać. Na specjalności studenci dowiedzą się w jaki sposób realizować wizję strategiczną rozwoju przedsiębiorstwa, jakich technik używać w budowaniu strategii, komunikowaniu celów pracownikom, motywowaniu do realizowania stawianych zadań, jakich używać narzędzi w procesie zarządzania zespołami pracowników, jak skutecznie wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie, w jaki sposób rozpoznawać oraz doskonalić własny potencjał przywódczy, jakich używać sposobów dla zapewnienia harmonijnego rozwoju przedsiębiorstwa, jakie wnioski można wyciągać z teorii oraz modeli przywództwa dla praktyki.

Absolwent posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością), posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji.

Absolwent jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji, jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań.

Kształcenie odbywa się z aktywnym zaangażowaniem studentów. Dominują zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzone są dyskusje, odbywają się zajęcia doskonalące pracę w zespołach. W części zajęć dydaktycznych uczestniczą przedstawiciele praktyki gospodarczej. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audio-wizualnego. Absolwenci są przygotowania do pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach różnej wielkości, jako menedżerowie zespołu, działu lub całego przedsiębiorstwa oraz jako menedżerowie własnej firmy, różnego rodzaju agencjach konsultingowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenie.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

 •     Koncepcje i style przywództwa
 •     Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 •     Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 •     Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 •     Metody i techniki wywierania wpływu

 

Opis specjalności:

Specjalność rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest oferowana na pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość. Studia na omawianej specjalności umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości oraz rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. Dana specjalność rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta w dziedzinie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, lub do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wiedza i umiejętności

Celem studiów na specjalności rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy z zakresu:

 • Podstaw prawa handlowego
 • Form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • Form opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Podatkowych form wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Uproszczonych form ewidencji do celów podatkowych
 • Uproszczonych zasad sprawozdawczości finansowej wg ustawy o rachunkowości
 • Wyboru optymalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • Identyfikacji rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz metod jego minimalizacji
 • Ogólnych zasad prowadzenia kadr

Umiejętności nabyte przez Studenta w czasie studiowania na specjalności:

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Sporządzanie listy płac
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa
 • Wybór formy rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Znajomość zasad współpracy z aparatem skarbowym oraz ubezpieczeniowym
 • Umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowych

Przedmioty specjalnościowe:

 • Biznes plan i źródła finansowania działalności finansowej
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw
 • Podatek dochodowy w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podatek od towarów i usług w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podstawy prawa pracy
 • Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Prawo karno-skarbowe

Profil absolwenta:
Studia na specjalności pozwalają studentom zdobyć wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy na stanowisku księgowego w różnych podmiotach gospodarczych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane zarówno z rachunkowością finansową jak i podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie. Specjalność jest adresowana głównie do osób planujących podjąć w przyszłości pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowości, dziale finansowym, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości i podatków. Osoby tejże specjalności mogą także podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.


Ponadto zdobywa wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prowadzenia rachunkowości i wykorzystania controllingu w przedsiębiorstwie. W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu rachunkowości małych firm, rachunku kosztów i controllingu, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości komputerowej i analizy sprawozdawczości finansowej.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, klasyfikacji i kontroli kosztów działalności przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów wytwarzania, wykorzystywania informacji z systemu informacyjnego rachunkowości i controllingu na potrzeby budżetowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada umiejętności wykorzystywania narzędzi informatycznych do przetwarzania danych finansowych, w tym umiejętność obsługi programu komputerowego SYMFONIA.


Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji księgowego, analityka finansowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. controllingu, planowania i budżetowania. Posiada wiedzę i umiejętności przygotowujące szczególnie do pracy w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i jednostkach usługowych lub budżetowych oraz instytucjach finansowych (bankach).
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej.


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery finansowej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

 

Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Rachunkowość małych firm
 •     Wybrane aspekty rachunkowości finansowej
 •     Standardy sprawozdawczości finansowej
 •     Rachunek kosztów
 •     Controlling
 •     Rachunkowość ubezpieczeń społecznych
 •     Sprawozdawczość finansowa
 •     Rachunkowość budżetowa
 •     Rachunkowość komputerowa
 •     Analiza sprawozdawczości finansowej

Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.

Ponadto absolwent cechuje się znajomością rachunkowości w ujęciu prawa polskiego i międzynarodowego oraz umiejętnością wykorzystania narzędzi controllingu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przy szerokiej ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz technologii informatycznych. Absolwent posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, wykorzystując szerokie instrumentarium rachunkowości zarządczej i controllingu.

Absolwent jest specjalistą zdolnym do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w rachunkowości i zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych (np. w ramach grup kapitałowych), jednostek budżetowych oraz instytucji finansowych, przygotowania dokumentów (sprawozdań finansowych), dokonywania analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych takich jak wprowadzanie nowego produktu, usługi czy technologii, doboru źródeł finansowania i szacowania ryzyka związanego z tymi decyzjami. Zdobył wiedzę menedżerską wspomagającą współpracę między jednostkami gospodarczymi i instytucjami finansowymi (np. bankami).

Absolwent posiada przygotowanie do pełnienia funkcji dyrektora finansowego, głównego księgowego i księgowego, analityka ds. ekonomicznych, analityka ds. kontroli kosztów, analityka kredytowego, kontrolera finansowego, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej i controllingu. Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 •     Polityka bilansowa
 •     Rachunkowość podatkowa
 •     Instrumentarium controllingu
 •     Rachunkowość grup kapitałowych
 •     Rachunkowość międzynarodowa

 

Sylwetka zawodowa absolwenta I. stopnia studiów (licencjackich)


Studia I. stopnia  na specjalizacji „Zarządzanie międzynarodowe” dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw i organizacji. Umożliwiają podjęcie pracy  zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych planujących lub prowadzących już działalność na rynkach zagranicznych w formie eksportu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, struktur sieciowych lub fuzji i przejęć. 

Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych lub w instytucjach udzielających wsparcia sektorowi przedsiębiorstw w ich strategiach internacjonalizacji.


Absolwenci tej specjalności rozumieją znaczenie i kontekst zarządzania międzynarodowego, zwłaszcza procesów globalizacji; mają wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne i działania na nich. Posiadają umiejętności analityczne posługiwania się narzędziami diagnostycznymi oceny atrakcyjności i ryzyka działania na rynkach zagranicznych, oceny potencjału przedsiębiorstwa pozwalającego na skuteczne budowanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, kompetencja społeczne niezbędne dla zrozumienia specyfiki rynku zagranicznego i efektywnego działania na nim. Potrafią opracować koncepcję strategii, procesy, struktury oraz kulturę organizacji dającą szanse sukcesu na rynkach zagranicznych.     


Sylwetka zawodowa absolwenta II. stopnia studiów (magisterskich)


Studia II. stopnia  na specjalizacji „Zarządzanie międzynarodowe” dostarczają pogłębionej wiedzy i wzbogacają umiejętności w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich ekspansji na rynki zagraniczne.  W zasadzie stanowią kontynuację i rozszerzenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w ramach specjalizacji „Zarządzanie międzynarodowej na I. stopniu studiów lub  wymagają samodzielnego przyswojenia wiedzy z tego programu studiów. Studia na tej specjalności umożliwiają podjęcie pracy  zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych planujących lub prowadzących już działalność na rynkach zagranicznych w formie transakcji handlowych (eksportu i importu), bezpośrednich inwestycji zagranicznych, struktur sieciowych lub fuzji i przejęć. Mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, w instytucjach sektora prywatnego lub publicznego udzielających wsparcia sektorowi przedsiębiorstw w ich strategiach internacjonalizacji.


Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę nt. zróżnicowanych form ekspansji zagranicznej, zawierania aliansów strategicznych i innych form kooperacyjnych, tworzenia struktur sieciowych przedsiębiorstw ( także o charakterze wirtualnym), zasad właściwego projektowania i wdrażania fuzji i przejęć. Potrafią tworzyć koncepcje logistyczne i wykorzystywać nowoczesne metody kształtowania łańcuchów logistycznych. Potrafią projektować systemy zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem społecznym. Znają zasady i umieją opracować biznes plany dla przedsięwzięć i projektów międzynarodowych. Umieją korzystać i współpracować z firmami doradczymi w kwestiach konsultingu strategicznego.  Ta wiedza i umiejętności czynią ich atrakcyjnymi pracownikami dla wielu przedsiębiorstw i instytucji.


Program


Studia I. stopnia (licencjackie) – dwa semestry


1. Internacjonalizacja i globalizacja – konwersatorium   dr E. Kotowska, mgr A. Spychała

2. Prawne aspekty działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych– wykład dr W. Szymański

3. Międzynarodowa współpraca gospodarcza prof. Frakowiak, dr S. Lipski, mgr A. Spychała

4. Internacjonalizacja biznesu –wykład / konwersatorium, prof. Z. Dworzecki

5. Marketing międzynarodowy – wykład/ konwersatorium  prof. Frankowiak, dr P. Dąbrowski, dr A. Szyran- Resiak, mgr A. Spychała

6. Zarządzanie interkulturowe – wykład/konwersatorium prof. Frankowiak, dr A. Szyran-Resiak

7. Rachunkowość i sprawozdawczość międzynarodowa – wykład/ konwersatorium  dr W. Szymański

8. Business English mgr M. Zacharzewski

9. Finansowanie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – wykład  dr W. Szymański, mgr Pyra

10. Społeczna odpowiedzialność biznesu międzynarodowego  – wykład/konwersatorium Mgr A. Kacprzak


Studia II. stopnia (magisterskie) – dwa semestry


1. Rynek kapitałowy- wykład

2. Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw i biznes plan- dr S. Lipski, mgr A. Spychała

3. Logistyka międzynarodowa – wykład prof. Christowa, dr S. Lipski

4. Sposoby i formy działania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych – wykład/konwersatorium  dr S. Lipski, mgr A. Spychała

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych– wykład/konwersatorium  dr A. Król, dr M. Kacprzak, mgr A. Kacprzak


Absolwent specjalności Zarządzanie Projektami uzyskuje niezbędną i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, jako rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji  zarządzania różnymi organizacjami. W szczególności studiując tą specjalność absolwent pozyskuje wiedzę, nabywa umiejętności  i kompetencje w zakresie: rozumienia istoty i roli projektów w zarządzaniu, zasad zarządzania projektami, definiowania i planowania i związanego z tym ryzyka. Ponadto kształtowane są umiejętności praktyczne organizowania projektów i kierowania nimi, poprzez wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania projektami oraz poprzez nabycie umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. W ramach specjalności ma miejsce także rozwijanie zdolności kreatywnego i innowacyjnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania.


Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów/kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania projektami, w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i zagranicą. Absolwenci specjalności:

 • znają podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu zarządzania projektami,
 • posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację projektu na każdym jego etapie,
 • potrafią organizować wykonawstwo projektów i nimi sterować,
 • potrafią wykorzystywać specjalistyczne narzędzia informatyczne do analizowania, oceniania i projektowania (modelowania) projektów, 
 • są przygotowani do pracy w zespole, ale także posiadają umiejętności tworzenia zespołu i kierowania nim oraz przejmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
 • są przygotowani do pełnienia funkcji kierownika projektu, jak i bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego, 
 • są poszukiwanymi specjalistami przez liczne przedsiębiorstwa krajowe, jak i zagraniczne, instytucje publiczne czy organizacje non-profit. 

Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i wykreowane kompetencje pozwalają absolwentowi tej specjalności na kontynuację kształcenia na drugim stopniu studiów. 

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent tego kierunku uzyska wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Będzie posiadał wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, będzie znał podstawowe zasady efektywnej komunikacji w zespole. Umożliwi mu to zrozumienie funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, określenie strategii organizacji i priorytetów działania, optymalizację wykorzystania niezbędnych zasobów, planowania jej działalności, sprawowania nadzoru i kontroli osiągania celów i realizacji zadań, reagowania na zmiany w otoczeniu.
Absolwent po ukończeniu specjalności „Zarządzania projektami” zdobędzie wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z takich obszarów jak: efektywne zarządzanie projektami, metod i technik zarządzania projektami, kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami, informatycznego wspomagania w zarządzaniu projektami oraz controllingu i budżetowanie projektów, będzie w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy.
Absolwent tej specjalności będzie dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit. Pozna podstawowe metody wspomagające zarządzanie projektami i będzie posiadał umiejętność ich implementacji jak i innowacyjnego podejścia do ich wdrażania, będzie posiadał umiejętność analizy i oceny efektywnego wdrażania projektów będzie posiadał umiejętność pracy zespołowej i będzie posiadał zdolność do podejmowania zadań i rozwiązywania złożonych problemów występujących w obszarze zarządzania projektami oraz ich controlingu i budżetowania projektów.
Absolwent dodatkowo zostanie zapoznany z informatycznym narzędziami wspomagającymi obszar zarządzania projektami.


Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent tej specjalności po jej ukończeniu będzie umiał odnaleźć się w przedsiębiorstwie, jako menadżer projektów (projekt manager) w komórkach zajmujących się zarządzaniem projektami nie tylko regionalnymi, ale i unijnymi. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje i kompetencje do zajmowania stanowisk samodzielnych, stanowisk eksperckich czy też pełnić funkcję dyrektora, doradcy, analityka, specjalisty lub kontrolera w zakresie zarządzania projektami.
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w agendach UE, jednostkach administracji samorządowej i rządowej wykorzystujących fundusze unijne oraz wszelkich instytucjach wdrażających zarządzanie projektami unijnymi.
Dodatkowo program studiów zapewnia przygotowanie do egzaminów certyfikujących na menedżerów projektów, prowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego zarządzania projektami jak i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.


Wykaz realizowanych przedmiotów:

1. Efektywne zarządzanie projektami

2. Metody i techniki zarządzania projektami

3. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami

4. Informatyczne wspomaganie w zarządzaniu projektami

5. Controlling i budżetowanie projektów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I  stopnia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie otrzymuje tytuł licencjata po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów oraz po założeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów II stopnia  Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie otrzymuje tytuł zawodowy magistra po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów oraz po założeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów I i II stopnia posiada szerszą i pogłębioną wiedze w zakresie głównych obszarów studiowanego kierunku. Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, gospodarcze i ekologiczne, a także analizować ich powiązania z różnymi obszarami aktywności społecznej, gospodarczej , technologicznej i ekologicznej.

Szczególnie posiada pogłębioną i szeroką wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów oraz wybranej specjalności – Zarządzania publicznego. Potrafi nazywać i opisywać pojęcia, problemy oraz zjawiska objęte programem kształcenia, a także je charakteryzować, analizować i uogólniać w postaci wniosków (podsumowywać). Zakres zdobytej wiedzy odnosi się do kwestii prawnych, społecznych , ekonomicznych i finansowych, mających charakter uniwersalny przypisany do każdej organizacji i zarazem specyficzny, tj przypisany tylko do sektora publicznego.

Absolwent  tej specjalności dysponuje wiedzą w zakresie  zarządzania publicznego/menedżerskiego. Zastosowanie tego modelu zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność i skuteczność działalności organizacji publicznych, poprawę jakości świadczonych przez nie usług oraz lepsze ich dostosowanie do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb społecznych.

Absolwent studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej wykorzystania w różnych sytuacjach decyzyjnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe a także je przewidywać i umiejętnie ograniczać ryzyko poprze właściwie prowadzony proces decyzyjny. Potrafi sporządzać raporty , analizy i opinie w zakresie uzyskanych kompetencji  przestrzegając norm  etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumiewać się w kwestiach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Jest otwarty na zmiany , umie je analizować oraz odnosić do instytucji i partnerów społecznych. Jest otwarty na proces zmian zachodzący w otoczenie bliższym i dalszym. Posiada świadomość potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego . Potrafi pracować samodzielnie oraz organizować zespoły i pracować w grupie. Jest kreatywny i zdolny do podejmowania działań. .

            Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji kierowniczych w sektorze publicznym – rządowym i samorządowym, pochodzących z wyboru , jak i na zasadzie konkursu lub umowy.  Zdobyta wiedza daje podstawy do kierowania zespołami ludzkimi , formułowania strategii rozwojowych, zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości budżetowej, marketingu usług i marketingu miejsca, pozyskiwania funduszy pomocowych UE, umiejętnego komunikowania się z mieszkańcami.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.


studia I stopnia:

 1. Podstawy prawne organizacji sektora publicznego dr E. Kotowska, mgr U. Adamczuk

 2. Decentralizacja zarządzania w sektorze publicznym dr P. Dąbrowski, dr E. Kotowska

 3. Zarządzanie finansami publicznymi dr L. Smolaga, dr E. Kotowska

 4. Marketing miejsca i usług publicznych mgr A. Spychała, dr A. Szyran- Resiak

 5. Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze publicznym mgr A. Kacprzak, dr M. Kacprzak

 6. Zamówienia publiczne mgr P. Szymański

 7. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie procesowe mgr A. Kacprzak, dr S. Lipski

 8. Strategia zrównoważonego rozwoju mgr A. Kacprzak, L. Smolaga

 9. Rachunkowość budżetowa dr W. Szymański, mgr B. Zasada

 10.  Współpraca z organizacjami non profit mgr D. Wójcik- Kośla

studia II stopnia:

 1. Podstawowe instytucje budżetu dr L. Smolaga, dr E. Kotowska, mgr U. Adamczuk

 2. E- administracja – metody, narzędzia ,cele dr P. Figat

 3. Polityka lokalna a fundusze pomocowe dr L. Smolaga

 4. Kontrola i nadzór w sektorze publicznym dr E. Kotowska

 5. Etyka administracji publicznej mgr A. Spychała

Absolwent specjalności Zarządzanie w Turystyce uzyskuje niezbędną i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania w turystyce, jako rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji  zarządzania różnymi organizacjami. 


W szczególności studiując tą specjalność absolwent pozyskuje wiedzę, nabywa umiejętności  i kompetencje w zakresie: zarządzania hotelami, biurami podróży, oraz innymi podmiotami z tego sektora z uwzględnieniem różnic kulturowych, znajomości przepisów prawa, przy wykorzystaniu narzędzi IT czy  marketingowych oraz rachunku kosztów w turystyce.


Absolwent specjalności zarządzanie w turystyce będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w wielu interesujących i perspektywicznych, dynamicznie rozwijających się branżach. Jako absolwent, idealnie sprawdzisz się jako pracownik branży turystycznej, między innymi jako kierownik lub właściciel biura podróży, a także przewodnik, pilot wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Również może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnych firmach i korporacjach. 


Ponadto może podjąć pracę w specjalistycznych wydawnictwach, mediach lub redakcjach czasopism. Pozyskana wiedza, nabyte umiejętności i wykreowane kompetencje pozwalają absolwentowi tej specjalności na kontynuację kształcenia na drugim stopniu studiów. 


Kwalifikacje absolwenta - studia I stopnia

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach.
Poza wiedzą uzyskaną na kierunku Zarządzanie z przedmiotów o charakterze podstawowym i kierunkowym, absolwent posiada pogłębioną wiedzę o przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej. Jest przygotowany do rozwiązywania wielorakich, trudnych problemów ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i prawnych – zgodnie z regułami całej gospodarki unijnej i to we wszystkich zakresach.
W ramach oferowanej specjalności absolwent zdobywa wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania międzynarodowego, regulacji konkurencji na rynku europejskim, konkurencyjności na nim polskich towarów i usług, logistyki międzynarodowej, rozwoju Unii Europejskiej, europejskiego rynku kapitałowego, zarządzania zmianami oraz metod i technik zarządzania.
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu bycie twórczym pracownikiem na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa, a przede wszystkim rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach zarządzania. Może pełnić funkcje specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania. Jest przygotowany do przeprowadzania analiz biznesowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak samodzielność, aktywność w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej, zdolność organizowania pracy zespołowej. Zdobyta wiedza umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz samokształcenie.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery ekonomicznej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 • Szkolenia pracownicze
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Metody badań społecznych
 • Organizacja i kierowanie pracą zespołową
 • Polityka zatrudnienia i rynek pracy
 • Audyt pracy
 • Controlling personalny
 • Kapitał intelektualny w ZZL
 • Zasoby ludzkie w zarządzaniu wartością firmy


Kwalifikacje absolwenta - studia II stopnia

Absolwent tej specjalności otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada także wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji, identyfikacji skutków wpływu otoczenia na procesy zarządzania oraz podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych.
Absolwent nabywa wiedzę na temat zarządzania personelem w organizacji, w tym zagadnień psychologii zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim, kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwoju i doradztwa zawodowego, społecznych stosunków pracy.
Absolwent posiada umiejętność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Posiada umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów decyzyjnych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w obszarze zrządzania zasobami ludzkimi, zorientowanych na rozwój kapitału ludzkiego. Zdobyte kwalifikacje są cenione w przywódczej pracy z zespołami ludzkimi oraz niezbędne dyrektorom firm, kierownikom komórek kadrowych, specjalistom ds. pracowniczych oraz w działalności eksperckiej.
Zdobyta wiedza i umiejętności powinny ukształtować takie cechy absolwenta jak przedsiębiorczość, wpływ na rzeczywistość, zdolność podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonywanie ocen i formułowanie opinii, chęć odniesienia sukcesu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności, podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz samokształcenia.
W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery personalnej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.


Wykaz realizowanych przedmiotów

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Społeczny system pracy
 • Kreatywność i innowacyjność w ZZL
 • Rozwój zawodowy
 • Kultura organizacji

Rodzaj studiów

Studia I stopnia


Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Studia II stopnia


Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Czesne Zarządzanie


Obywatele polscy
Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 2900 zł 2600 zł 3300 zł 3100 zł
Miesięczna (5 rat w semestrze) 630 zł 570 zł 710 zł 670 zł
Cudzoziemcy
Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
Semestralna 660 € 595 € 750 € 705 €
Miesięczna (5 rat w semestrze) 150 € 135 € 170 € 160 €

Rekrutacja w 3 krokach

Wymagane dokumenty

1

2

Wnieś opłatę za przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana, należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu).

3

Przyjdź do nas z kompletem dokumentów.

Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

 

 • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
 • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę. Dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
 • dowód osobisty do wglądu
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie. Numer konta generuje się w systemie IRK.

Dokumenty wymagane od cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

-podania o przyjęcie (wydrukowane z systemu rekrutacji internetowej IRK),
-polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
-w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
-zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia,
-ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
- 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45 mm - jak do dowodu osobistego),
-potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 85 zł i czesnego za I semestr studiów (opłata
w euro),
-paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (dokument należy okazać w Biurze Rekrutacji) – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
-potwierdzenia zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
-dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*)

*Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.


Kurs języka polskiego 
Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:
-ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
lub
-certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
lub
-potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
-dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

Documents required from foreigners


Foreigners applying for the admission to the university are required to submit:

- recruiment application (printed from internet recruitment system IRK),
- Polish secondary school-leaving certificate or other document obtained abroad, entitling to apply for admission to universities on any type in the country whose system the institution issuing the certificate operates in, recognised in accordance with the regulations on the official recognition of school and secondary school-leaving certificates obtained abroad, or based on an international agreement, equivalent to the relevant Polish secondary school-leaving certificate,
- in the case of second-cycle studies – in addition to the secondary school-leaving certificate, also a first-cycle graduation diploma in Poland, or another university graduation document authorising to undertake second-cycle studies in the country where it was issued, recognised in accordance with the regulations on official recognition of higher education diplomas obtained abroad, or on the basis of an international agreement, equivalent to the relevant Polish first-cycle graduation diploma,
-medical certificate stating they are in good healt and there are no contraindications to undertake education,
- they have insurance policy against illness or the consequences of accidents for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or they will take insurance in the National Health Fund immediately after starting education,
- one 35x45 mm photo
- confirmation of payment of the registration fee of PLN 85 and tuition fee for the first semester of studies (in euro),
- passport and visa or residence card or other document entitling to stay on the territory of the Republic of Poland (need to be shown in recruitment office) – in case of foreigners from outside the European Union, the Swiss confederation of the European Free Trade Association (EFTA),
- confirmation of registration of residence (confirmation should be submitted to the Recruitment Office after receiving the appropriate visa no later than the start of the first classes)
- a document confirming the knowledge of Polish language enabling students to undertake studies in Polish (*)

*Foreign language documents should be translated by a sworn translator in Poland.


Polish language course

Foreigners undertaking studies in Polish are required to possess:
- a completed one-year preparatory course to study in Polish in institutions designated by the Ministry of higher education,
or
- certificate of the knowledge of Polish issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language,
or
- confirmation from the University that the student’s preparation and the level of Polish language allow to study in Polish,
- documents confirming the knowledge of a foreign language are also certificates, diplomas and other documents confirming the completion of a secondary school abroad where classes were conducted in the same foreign language in which the foreigner will study in Poland.

In case of the lack of one of these documents, the candidate is required to undergo a compulsory Polish language course organised by Warsaw Management University.
The amount and terms of the payment and the course are regulated by the relevant Chancellor’s ordinances.