INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W WARSZAWIE NA SEMESTR WIOSENNO - LETNI – 2023/24

Rekrutacja jest dwuetapowa:


1. rekrutacja online

W terminie  od 19.12.2023 r. do 20.02.2024 r.W systemie IRK kandydat musi założyć konto. Zalogować się na swoje konto i wypełnić wszystkie wymagane zakładki aż do zakładki wydruki. Wydrukować podanie o przyjęcie (kwestionariusz osobowy), formularz uzupełniający dane osobowe, formularz RODO oraz formularz wyboru programu promocji i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem promocji (jeśli jest promocja, która interesuje kandydata). Podpisać wszystkie dokumenty w wymaganych miejscach.2. dostarczenie dokumentów
W terminie 03.01.2024 r. do 20.02.2024 r.

wyniki rekrutacji kandydaci poznają po zakończeniu rekrutacji (po 20.02.2024 r.)Wszystkie wydrukowane i podpisane dokumenty oraz oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (świadectw, dyplomów, zdjęcie itp.) wraz z kopiami należy dostarczyć osobiście do działu rekrutacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.


Dział rekrutacji po otrzymaniu kompletu dokumentów i weryfikacji ich, zmieni w systemie IRK status z KANDYDATA na ZAKWALIFIKOWANY


Informacja dotycząca terminów rozmów kwalifikacyjnych zostanie wysłana na konta w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adresy mailowe podane podczas rekrutacji online.


Kandydatom ze statusem „przyjęty” na konto w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adres mailowy podany podczas rekrutacji online, wpłyną informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć oraz numer grupy do jakiej student przynależy.


OSOBY DOKONUJĄCE WPŁAT PROSZONE SĄ O WPISYWANIE *NAZWISKA I IMIENIA* KANDYDATA NA STUDIA W PRZELEWACH CELEM UNIKNIĘCIA POMYŁEK I USPRAWNIENIA SYSTEMU KSIĘGOWANIA


Nie. Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

 • Etap pierwszy – rekrutacja w systemie on-line
 • Etap drugi – dostarczenie kompletu dokumentów
 • Wejdź na stronę rekrutacja.mans.org kliknij REKRUTACJA ONLINE
 • Załóż konto (rejestracja)
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK
 • Zaloguj się do systemu IRK
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe, zdjęcie, wykształcenie, kierunek, deklaracje, wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom
 • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj dokumenty (podanie, formularz uzupełniający dane osobowe, RODO)
 • Przyjdź do Działu Rekrutacji Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z wydrukami oraz kompletem dokumentów. 

Wymagane dokumenty (OBYWATEL POLSKI)

 • Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK).
 • Oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie, posiadających nową maturę).
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia) lub zaświadczenie o obronie.
 • Kopię suplementu do dyplomu a w przypadku jego braku kopię kartę przebiegu studiów (oryginał dokumentu do wglądu, dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 • Dowód osobisty do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK).
 • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm). Wymogi zdjęcia jak do dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na konto Uczelni.
 • Oświadczenie o niekaralności (dotyczy kandydatów na studia kierunku Kryminologia oraz Prawo).

  Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.

Wymagane dokumenty (OBCOKRAJOWIEC)

 • Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK)
 • Oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego, opatrzony apostille wraz z kserokopią (Dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie).
 • Oryginał, odpis lub duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych, opatrzony apostille wraz z kserokopią (Dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 • Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z
  kserokopią (Dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 • Tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski wraz z kserokopią (przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub właściwego konsula RP).
 • Zaświadczenie z kuratorium oświaty/NAWA o uznawalności świadectwa/dyplomu, jeżeli jego uznanie za równoważne z odpowiednikiem
 • Polskim nie może nastąpić na podstawie umowy międzynarodowej
 • Oświadczenie o niekaralności (dotyczy kierunków Prawo, Kryminologia).
 • Paszport do wglądu (Należy wypełnić i podpisać formularz uzupełniający dane osobowe wydrukowany z systemu IRK).
 • Wiza / karta pobytu (do wglądu).
 • Oświadczenie o zameldowaniu lub zamieszkaniu w Polsce .
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2.
  1 aktualne zdjęcie, jednakowe jak w systemie IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego).
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji 85 zł. i czesnego za 1 semestr na konto Uczelni.

Numer rachunku dla cudzoziemców – wpłata czesnego za I semestr studiów (opłata w EURO)
Bank – BNP Paribas
PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
Kod SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX


UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziale Rekrutacji.


Jeśli w imieniu studenta dokumenty będzie składała inna osoba, będzie potrzebne pełnomocnictwo na złożenie, odbiór i podpisywanie dokumentów w imieniu studenta oraz tłumaczenie tego pełnomocnictwa.

Tak, ponieważ od razu podpisujemy umowę o studiowaniu. Jeśli student z jakiegoś powodu nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo na złożenie, odbiór dokumentów i podpisywanie dokumentów w imieniu kandydata.

Rekrutacja online będzie trwała w terminie od 19.12.2023 r. do 20.02.2024 r.

Przyjmowanie dokumentów będzie trwało od 03.01.2024 r. do 20.02.2024 r.

Komplet dokumentów należy składać w dziale rekrutacji
(główny budynek, na parterze, pokój F-004)

Tak. Proszę sprawdzić zarządzenia Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Obywatele polscy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 1 semestru.
Cudzoziemcy mogą wpłacać czesne w ratach miesięcznych od 2 semestru.
Szczegóły na temat wysokości rat miesięcznych znajdziecie państwo w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego.

Kandydaci dokonują wpłat na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów.
Po otrzymaniu numeru albumu studenta w tytule przelewu wystarczy wpisywać ten numer.

Obcokrajowcy dokonują wpłat za przeprowadzenie rekrutacji na konto indywidualne które jest wygenerowane w systemie IRK.

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, imię, nr paszportu, po otrzymaniu numeru albumu studenta wystarczy wpisywać ten numer.
Obcokrajowcy dokonują wpłat za czesne w euro na konto walutowe.
Nr rachunku walutowego: PL58 1600 1462 1820 6340 1000 0022
KOD SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek-niedziela)

Rekrutacja 2023 / 2024

Pedagogika

Jeżeli interesujesz się:

 
 • pracą z dziećmi i młodzieżą
 • formami pomocy rodzinom dysfunkcyjnym
 • wspieraniem jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych
 • przemianami i problemami współczesnych rodzin
 • współczesnymi formami edukacji i rozwoju człowieka


   
  • animacją zabaw i zajęć pozaszkolnych dla dzieci
  • poradnictwem, szkoleniami i treningami
  • pomocą ludziom w zarządzaniu ścieżkami edukacyjno-zawodowymi
  • problematyką rozwoju kompetencji nauczycieli, opiekunów czy wychowawców
  • problemami resocjalizacji

  Opis kierunku

  Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy w trafnej diagnozie i skutecznym rozwiązywaniu problemów pedagogicznych. Współczesne możliwości zawodowe dla pedagogów są znacznie szersze niż zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela. Kluczową kompetencją absolwentów staje się elastyczność pozwalająca swobodnie reagować na możliwości rynku pracy dla pedagogów. Dla takich osób, zainteresowanych pedagogiką, jednak niewiążących swojej przyszłości z pracą nauczyciela stworzono program pozwalający swobodnie poruszać się po zagadnieniach z różnych obszarów zastosowań wiedzy pedagogicznej.

  Aktualne trendy związane z przeobrażeniami rodziny zwiększają zapotrzebowanie na kompetencje pedagogiczne wśród młodych dorosłych. Poszukują oni edukacji wspierającej funkcjonowanie ich rodzin i rozwiązywanie problemów (np. uzależnienia behawioralne i choroby cywilizacyjne dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka, migracje i eurosieroctwo, konsekwencje zmian stylu życia i pracy). Rozwija się również – w oparciu o dorobek pedagogiki i andragogiki - rynek usług edukacyjnych i zawodowych wykraczający poza obszar oświaty, a skierowany do nauczycieli, animatorów, opiekunów i wychowawców (np. Human Computer Interaction, kanały edukacyjne dla dzieci lub strony parentingowe, projekty NGO, animacja czasu wolnego i kultury).

  Zawód pedagoga ulega ciągłym metamorfozom, a wobec absolwentów tego kierunku zmieniają się wymagania i możliwości zawodowe. Powstają prywatne poradnie, centra rozwoju rodziny, projekty rozwojowe dla dzieci i rodziców.. Instytucje opiekuńcze, tradycyjnie wspierające rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczych, wzbogacają swoje działania o nowe aktywności i usługi (np. mediacje, coaching, doradztwo zawodowe, mentoring, projekty profilaktyczne lub edukacyjne). Tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pedagogiki wyposażonych również w kompetencje pozwalające adaptować się do współczesnych organizacji.


  Perspektywy zawodowe


  Organizacje, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz rodzin i jakości życia dzieci

  Edukacyjne projekty internetowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych

  Trener edukacyjny, własna działalność szkoleniowa (freelance)

  Centra rozwoju kadr

  Doradca zawodowy, career coach

  Mentor, tutor

  Specjalności


  Program specjalności został stworzony tak, aby sprostać oczekiwaniom wobec współczesnych kompetencji pracowników zajmujących się aktywizacją, wspieraniem i korygowaniem rozwoju dzieci i młodzieży (także dorosłych) poprzez prowadzenie różnorodnej działalności o charakterze pomocowym, opiekuńczym, wychowawczym, socjalnym, terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym. Dzięki znajomości klasycznych problemów z zakresu pedagogiki, jak również aktualnych, praktycznych zastosowań wiedzy pedagogicznej absolwenci będą mogli wykonywać różnorodne zadania skierowane do dzieci, młodzieży, zarówno w ich środowisku domowym, jak i w ramach placówek np. wsparcia rodzin, opieki i wychowania małego dziecka, poradnictwa i szkoleń oświatowych i rodzinnych oraz innych działań związanymi z edukacją, wychowaniem, profilaktyką i wsparciem rozwoju dzieci i młodzieży.

  Doradztwo zawodowe z HR jest specjalnością proponowaną na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2022/2023. Program studiów skoncentrowany jest na przygotowaniu profesjonalnego doradcy zawodowego i personalnego do pracy w instytucjach oświatowych, instytucjach rynku pracy, działach HR oraz w programach wsparcia przy przekwalifikowywaniu się lub osób poszukujących pracy. Programy pomocowe przygotowywane przez doradców zawodowych są podstawą funkcjonowania nowoczesnych firm, wyspecjalizowanych instytucji, urzędów pracy, agencji zatrudnienia. Rolą doradcy zawodowego jest pomoc w znalezieniu jak najlepszej oferty pracy. Profesjonalne wsparcie udzielone przez doradcę zawodowego skraca czas poszukiwania pracy.

  Doradztwo zawodowe z HR jest kreowaniem optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego. Interesująca praca doradcy zawodowego stwarza wciąż nowe wyzwania w obszarze szkoleń, w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, finansowaniu szkoleń, kursów doszkalających. Doradztwo zawodowe i zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność odnosząca się do pracy wykonywanej w działach personalnych przedsiębiorstw i działach HR skupiających się na funkcjonowaniu pracowników w firmie i odpowiednich działach danej instytucji.

   

  Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe z HR potrafi zaplanować kompleksowy program działań doradczo – szkoleniowych będący nieodłącznym elementem dla firm odpowiedzialnych za proces zmian. Specjalność uprawnia do prowadzenia szkoleń w szczególności w placówkach oświatowych i działach szkoleniowych różnych instytucji.

  Program specjalności uwzględnia następujące przedmioty:

  • Wybrane zagadnienia rynku pracy
  • Doradztwo zawodowe z HR
  • Wielokulturowe doradztwo zawodowe z e-doradztwem
  • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
  • Europejskie modele doradztwa zawodowego
  • Podstawy andragogiki
  • Zawodoznawstwo
  • Socjologia pracy
  • Podstawy profesjologii
  • Pozyskiwanie pracowników i outplacement
  • Aktywne metody poszukiwania pracy
  • Współczesne teorie kariery
  • Polskie i europejskie prawo pracownicze

  Program specjalności Doradztwo zawodowe z HR realizowany zarówno w formie wykładów, jak i aktywnych form zajęć (ćwiczeń, konwersatoriów) umożliwia nabycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności.

  Rodzaj studiów

  Studia I stopnia


  Czas trwania: 6 semestrów

  Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

  Uzyskany tytuł: licencjat

  Czesne Pedagogika


  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne
  Semestralna 2200 zł 2000 zł
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 470 zł 430 zł  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne
  Semestralna 520 € 470 €
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 110 € 100 €

  Rekrutacja w 3 krokach

  Wymagane dokumenty

  1

  2

  Wnieś opłatę za przeprowadzenie rekrutacji (w przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana, należy dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu).

  3

  Przyjdź do nas z kompletem dokumentów.

  Wymagane dokumenty dla obywateli polskich

   

  • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę. Dotyczy kandydatów na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
  • dowód osobisty do wglądu
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)

  Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni WSM w Warszawie. Numer konta generuje się w systemie IRK.

  Dokumenty wymagane od cudzoziemców

  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do uczelni zobowiązani są do złożenia:

  -podania o przyjęcie (wydrukowane z systemu rekrutacji internetowej IRK),
  -polskiego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami
  w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,
  -w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami
  w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  -zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia,
  -ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  - 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45 mm - jak do dowodu osobistego),
  -potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej 85 zł i czesnego za I semestr studiów (opłata
  w euro),
  -paszport oraz wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (dokument należy okazać w Biurze Rekrutacji) – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  -potwierdzenia zameldowania lub zamieszkania (potwierdzenie należy złożyć w Biurze Rekrutacji po otrzymaniu stosownej wizy w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie pierwszych zajęć),
  -dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (*)

  *Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego w Polsce.


  Kurs języka polskiego 
  Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do posiadania:
  -ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  lub
  -certyfikatu znajomości języka polskiego wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  lub
  -potwierdzenia Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
  -dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jaki cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce

  W przypadku braku jednego z tych dokumentów kandydat zobowiązany jest do odbycia obowiązkowego kursu języka polskiego, organizowanego przez WSM.

  Wysokość i warunki odpłatności oraz odbywania kursu regulują stosowne zarządzenia Kanclerza.

  Documents required from foreigners


  Foreigners applying for the admission to the university are required to submit:

  - recruiment application (printed from internet recruitment system IRK),
  - Polish secondary school-leaving certificate or other document obtained abroad, entitling to apply for admission to universities on any type in the country whose system the institution issuing the certificate operates in, recognised in accordance with the regulations on the official recognition of school and secondary school-leaving certificates obtained abroad, or based on an international agreement, equivalent to the relevant Polish secondary school-leaving certificate,
  - in the case of second-cycle studies – in addition to the secondary school-leaving certificate, also a first-cycle graduation diploma in Poland, or another university graduation document authorising to undertake second-cycle studies in the country where it was issued, recognised in accordance with the regulations on official recognition of higher education diplomas obtained abroad, or on the basis of an international agreement, equivalent to the relevant Polish first-cycle graduation diploma,
  -medical certificate stating they are in good healt and there are no contraindications to undertake education,
  - they have insurance policy against illness or the consequences of accidents for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or they will take insurance in the National Health Fund immediately after starting education,
  - one 35x45 mm photo
  - confirmation of payment of the registration fee of PLN 85 and tuition fee for the first semester of studies (in euro),
  - passport and visa or residence card or other document entitling to stay on the territory of the Republic of Poland (need to be shown in recruitment office) – in case of foreigners from outside the European Union, the Swiss confederation of the European Free Trade Association (EFTA),
  - confirmation of registration of residence (confirmation should be submitted to the Recruitment Office after receiving the appropriate visa no later than the start of the first classes)
  - a document confirming the knowledge of Polish language enabling students to undertake studies in Polish (*)

  *Foreign language documents should be translated by a sworn translator in Poland.


  Polish language course

  Foreigners undertaking studies in Polish are required to possess:
  - a completed one-year preparatory course to study in Polish in institutions designated by the Ministry of higher education,
  or
  - certificate of the knowledge of Polish issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language,
  or
  - confirmation from the University that the student’s preparation and the level of Polish language allow to study in Polish,
  - documents confirming the knowledge of a foreign language are also certificates, diplomas and other documents confirming the completion of a secondary school abroad where classes were conducted in the same foreign language in which the foreigner will study in Poland.

  In case of the lack of one of these documents, the candidate is required to undergo a compulsory Polish language course organised by Warsaw Management University.
  The amount and terms of the payment and the course are regulated by the relevant Chancellor’s ordinances.

  Czesne Pedagogika


  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
  Semestralna 1900 zł 1700 zł 2300 zł 2100 zł
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 410 zł 370 zł 490 zł 450 zł  Opłata I stopień stacjonarne I stopień niestacjonarne II stopień stacjonarne II stopień niestacjonarne
  Semestralna 460 € 410 € 560 € 510 €
  Miesięczna (5 rat w semestrze) 100 € 90 € 120 € 110 €