Procedura recenzji

PROCEDURA RECENZJI
W WYDAWNICTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE

 1. W dążeniu do wysokiego poziomu naukowego oraz edytorskiego publikacji Wydawnictwo kieruje wszystkie utwory Autorów do minimum jednej recenzji wydawniczej, mającej charakter tzw. „ślepej” recenzji naukowej.
 2. Warunkiem zainicjowania procesu wydawniczego jest uzyskanie przez monografię, podręcznik, czasopismo, pozytywnej zewnętrznej recenzji wydawniczej.
 3. Procedura recenzowania utworu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa WSM. Prace z gotowymi recenzjami nie są przyjmowane.
 4. Recenzenta/recenzentów monografii lub podręcznika wybiera Pełnomocnik Rektora WSM ds. wydawniczych). W przypadku czasopisma – Redaktor Naczelny danego czasopisma.
 5. W przypadku czasopism: recenzenci nie znają nazwisk autorów oraz autorzy nie znają nazwisk recenzentów. W przypadku monografii, podręczników, autorzy nie znają nazwisk recenzentów, do których kierowane jest opracowanie; poznają je dopiero po wykonaniu recenzji.
 6. Ze wszystkimi recenzentami zawierana jest odpowiednia umowa o dzieło; odbiór recenzji akceptujący jej jakość dokonywany jest przez osobę kierującą Wydawnictwem WSM lub redaktora naczelnego danego czasopisma.
 7. Recenzenci są zobowiązani sporządzić wiążącą opinię na temat przedłożonego utworu w terminie do 2 miesięcy.
 8. Recenzenci powinni być specjalistami z dziedziny, której dotyczy recenzowany utwór naukowy. Nie mogą pozostawać w konflikcie interesów z autorem czy autorami recenzowanych opracowań. Nie mogą być afiliowani w tej samej uczelni, jednostce naukowej co autor recenzowanego utworu naukowego.
 9. Autor, redaktor naukowy pracy zbiorowej i dziekan wydziału może przedstawić propozycje recenzentów.
 10. Recenzja powinna zawierać opis utworu, ocenę jego wagi i oryginalności naukowej, poprawności językowej, poziomu warsztatu pisarstwa naukowego, a także konkluzję dotyczącą przyjęcia do wydania, konieczności poprawy lub odrzucenia danego utworu.
 11. Autorom przysługuje prawo polemiki ze stanowiskiem recenzenta. Przedstawiają wtedy swoje stanowisko na piśmie Pełnomocnikowi Rektora ds. wydawniczych. Może on – po konsultacjach w sprawach spornych – wyznaczyć dodatkowego recenzenta.
 12. W przypadku recenzji negatywnej Wydawnictwo WSM ma prawo odmówić wydania utworu. Autor ma prawo odwołania się od tej decyzji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować do Rektora/Prorektora Uczelni.
 13. Wydawnictwo WSM w Warszawie kieruje się także szczegółowo opisanymi zasadami recenzowania zawartymi w opracowaniu: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce  
  (https://www.archiwum.nauka.gov.pl/publikacje2/dobre-praktyki-w-procedurach-recenzyjnych-w-nauce.html) oraz rekomenduje ich stosowanie recenzentom współpracującym z Wydawnictwem.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook