Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie realizując procesy wydawnicze monografii, czasopism, podręczników, materiałów konferencyjnych ma na względzie najlepsze praktyki w zakresie sztuki edytorskiej, zasad etyki publikacyjnej (więcej informacji w zakładce: Zasady etyki) oraz zasad przygotowywania recenzji wydawniczych (więcej informacji w zakładce: Procedura recenzji).

 

Inicjowanie projektów wydawniczych

Możliwość zgłaszania projektów wydawniczych mają: pracownicy i współpracownicy Uczelni, kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych, rektor i prorektorzy oraz Wydawnictwo.

Wniosek w sprawie wydania monografii, podręczników, materiałów konferencyjnych należy kierować do rektora WSM. Powinien on zawierać syntetyczne informacje dotyczące: rodzaju i treści publikacji, kręgu odbiorców, potrzeby publikacji danego opracowania. Rekomenduje się, aby wniosek zawierał także opinię o opracowaniu - kierownika jednostki, w której zatrudniony jest wnioskodawca. Po pozytywnej decyzji rektora opracowanie może być złożone w Wydawnictwie WSM, które koordynuje realizację dalszych etapów procesu wydawniczego.

Artykuły do wydania kolejnych numerów czasopism WSM (wraz z kompletem recenzji oraz umów wydawniczych z Autorami) składane są w Wydawnictwie bez uprzedniego wniosku kierowanego do Rektora Uczelni.

 

Składanie/Złożenie publikacji w Wydawnictwie

Wszystkie składane opracowania (artykuły w czasopismach, monografie, podręczniki) powinny być przygotowane zgodnie z przyjętymi w Wydawnictwie zasadami (Patrz zakładka: Informacje dla autorów i redaktorów).

Wydawnictwo ma prawo nie przyjąć danego opracowania jeśli nie spełnia ono powyższych wymogów i zwrócić je autorowi, redaktorowi, redakcji czasopisma WSM do poprawienia.

 

Recenzowanie opracowań przygotowywanych do publikacji w Wydawnictwie WSM

Najważniejsze zasady:

  • ­wszystkie opracowania w czasopismach i książkach publikowanych przez WSM podlegają minimum 1 recenzji wydawniczej,
  • recenzentów opracowań do publikacji druków zwartych (czyli książek zawierających monografie, podręczniki) – ustala osoba kierująca Wydawnictwem WSM (pełnomocnik Rektora ds. wydawniczych),
  • recenzentów artykułów w czasopismach Uczelni ustala redaktor naczelny danego czasopisma,
  • wybrany recenzent wydawniczy musi przede wszystkim: posiadać specjalność naukową i dorobek wskazujące na możliwość wykonania profesjonalnej recenzji wydawniczej; nie pozostawać w konflikcie interesów z autorem czy autorami recenzowanych opracowań,
  • ze wszystkimi recenzentami zawierana jest odpowiednia umowa o dzieło; odbiór recenzji akceptujący jej jakość dokonywany jest przez osobę kierującą Wydawnictwem WSM lub redaktora naczelnego danego czasopisma,
  • Więcej informacji o przygotowywaniu recenzji dla Wydawnictwa WSM - w zakładce: Procedura recenzji w Wydawnictwie WSM.

 

Złożenie w Wydawnictwie „pierwopisu” opracowania – w wersji finalnej po wprowadzeniu zmian sugerowanych w recenzji.
Wersja finalna składanego pierwopisu pracowania musi być także zgodna z zasadami opisanymi w Informacji dla autorów i redaktorów

Autorzy mają prawo polemiki z uwagami recenzentów oraz złożenia w tym przypadku w Wydawnictwie swojej odpowiedzi na recenzję.

 

Podpisanie umowy wydawniczej
Ze wszystkimi autorami opracowań (utworów) publikowanych w Wydawnictwie WSM podpisywane są umowy wydawnicze.

Termin rozpoczęcia „produkcyjnego” etapu procesu wydawniczego – koordynowanego przez Wydawnictwo – jest uzależniony od daty podpisania niezbędnych umów wydawniczych.

 

Redakcja i korekta językowa opracowania
Opracowania redakcyjne i korekty opracowań w książkach i czasopismach publikowanych przez Uczelnię - realizowane są przez pracowników Wydawnictwa lub redaktorów i korektorów zewnętrznych.

W tym etapie prac wydawniczych wymagana jest i powinna być stosowana konieczna zasada ścisłej współpracy redaktorów i korektorów z autorami, redaktorami naukowymi oraz redakcjami czasopism.

Do tego etapu prac wydawniczych odnosi się bardzo ważna zasada: wszyscy uczestnicy i wykonawcy procesu wydawniczego (autorzy, redaktorzy, korektorzy, redaktorzy naukowi) muszą dokonywać maksymalnie dużej ilość korekt, poprawek, modyfikacji tekstów opracowań, które chcemy opublikować – na etapie pracy w pliku WORD. Jest to szczególnie ważne, ponieważ: skraca to czas trwania procesu wydawniczego oraz zapobiega zwiększaniu kosztów redakcji technicznej, składu i łamania.

 

Projekt i wykonanie okładki
Równolegle do innych prac przygotowywany jest projekt okładki. Stosowana jest zasada uwzględniania uwag, sugestii, oczekiwań autorów przygotowywanych publikacji. Projekty wykonywane są przez specjalistów, pracowników Uczelni lub zaangażowane podmioty zewnętrzne.


Redakcja techniczna, skład i łamanie 

Wydawnictwo realizując redakcję techniczną oraz skład i łamanie współpracuje z pracownikami Uczelni oraz podmiotami zewnętrznymi.


Korekta po składzie
Wszystkie opracowania przygotowywane do druku obligatoryjnie są poddawane korekcie po składzie. Korekty wykonują: redaktorzy danego opracowania (pracownicy Wydawnictwa lub zleceniobiorcy zewnętrzni) oraz autorzy lub redaktorzy naukowi.

Wykonanie przez autorów lub redaktorów naukowych korekty opracowań na tym etapie prac wydawniczych jest niezbędne, gdyż wynika także z zasady oraz prawa do „nadzoru autorskiego”, gwarantowanego twórcom w ustawie o prawie autorskim. Jednak autorzy, redaktorzy naukowi, korektorzy nie mogą dokonywać tak daleko idących modyfikacji w opracowaniach po składzie, że wymagałoby to ponownego składu i łamania. Takie modyfikacje są możliwe na etapie redakcji opracowań w pliku WORD (patrz uwaga w części:


Redakcja i korekta językowa opracowania)
. Realizacja przez Wydawnictwo, zgłoszonej jednak po składzie potrzeby znacznych zmian w opracowaniach, jest możliwa pod warunkiem - poniesienia przez autorów, redaktora naukowego kosztów ponownego składu. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy potrzeba dużych zmian w opracowaniu wynika z błędów, braku rzetelności operatora składu komputerowego.


Wprowadzenie poprawek do złamanego tekstu
Operator składu komputerowego wprowadza zmiany i poprawki w opracowaniu korzystając z informacji przekazywanych przez: autora, redaktora prowadzącego daną publikację, korektora, redaktora naukowego oraz przesyła do Wydawnictwa finalne pliki.

Takie finalne pliki, jako gotowe do przekazania do drukarni akceptują: autor, redaktor naukowy, redaktor oraz pełnomocnik rektora kierujący Wydawnictwem.


Przygotowanie okładki do druku
Wcześniej zaprojektowaną okładkę przygotowuje się do druku biorąc pod uwagę format i grubość książki oraz inne parametry wskazane przez drukarnię.


Próbny wydruk 1 egzemplarza publikacji
Próbny wydruk 1 egzemplarza publikacji Wydawnictwo zleca wydruk próbny środka książki oraz okładki (tzw. cromalin). Wydruk ten jest weryfikowany i akceptowany przez pracowników Wydawnictwa. Próbny wydruk okładki (cromalin) akceptuje także autor lub redaktor naukowy. Realizacja tego etapu procedury wydawniczej daje możliwość dodatkowej finalnej korekty publikacji przed drukiem, wychwycenia błędów mogących powstać z powodu konwersji plików przez komputery maszyn drukarskich. Informację o wychwyconych błędach przekazujemy do operatora składu i drukarni. Kontrolujemy naniesienie odpowiednich poprawek w treści książki oraz okładce i ilustracjach. Realizujemy ten etap szczególnie wtedy, gdy planowany jest duży jednorazowy nakład druku, publikacja zawiera, poza okładką, dużo kolorowych zdjęć, ilustracji.

Druk całego nakładu danej publikacji
Wydawnictwo zleca druk ustalonego nakładu danej publikacji. Dostarczone egzemplarze są sprawdzane pod kątem jakości druku i oprawy.Please publish modules in offcanvas position.