Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Management. Theory & Practice

 logo.jpg

 

ISSN 2081-1586, eISSN 2449-9730

 

okladka 2018

Recenzowane czasopismo naukowe „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/ "Management. Theory & Practice" wydawane jest od 2010 roku, obecnie jako kwartalnik Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Poruszana problematyka obejmuje różne obszary zarządzania, a także finanse, marketing oraz inne zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji.

Celem czasopisma jest upowszechnianie teorii i praktyki z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, prezentowanie oryginalnych wyników prac naukowo-badawczych, zwłaszcza dotyczących działalności podmiotów gospodarczych.

Periodyk stanowi międzynarodową platformę wymiany poglądów z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii pomiędzy pracownikami naukowymi, doktorantami i praktykami gospodarczymi. Artykuły publikowane są nieodpłatnie.

Przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma jest autorytet w dziedzinie zarządzania – prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.

Czasopismo „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/"Management. Theory & Practice" jest indeksowane w bazach BazEkon, BazHum, CEEOL, Index Copernicus International, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index.

Za publikację w czasopiśmie „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”/"Management. Theory & Practice", zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część B, przyznaje się 5 punktów.

Czasopismo poddane ewaluacji w Index Copernicus Journals Master List uzyskało następujące wskaźniki: ICV 2015: 54,02​ ICV 2016: 58.14 ICV 2017: 63.88

  ,

eng

The reviewed academic journal „Zarządzanie. Teoria i Praktyka.” /”Management . Theory & Practice“ issued since 2010, now as a quarterly of Management and Technical Sciences Department of Warsaw Management University in Warsaw. The raised issues include various areas of management, as well as finance, marketing and other issues regarding functioning of organisations.
The aim of the magazine is to promulgate theory and practice from the area of management widely understood, presenting original results of academic research, especially regarding business entities.
The periodical constitutes the international platform for exchanging opinions regarding studies of management and economy between academics, doctoral students and economic practitioners. The articles are published free of charge.

The chairman of Academic Committee of the magazine is the authority in the area of management - Prof. Stanisław Sudoł PhD, Honoris Causa Doctor.
„Zarządzanie. Teoria i Praktyka.” /”Management . Theory & Practice“ magazine is indexed in the following data bases: BazEkon, BazHum, CEEOL, Index Copernicus International, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index.

For publishing in the „Zarządzanie. Teoria i Praktyka.” /”Management . Theory & Practice“ magazine 5 point are granted, according to the academic magazines list of the Ministry of Science and Higher Education, part B.
The magazine evaluated in the Index Copernicus Journals Master List has received the following indexes: ICV 2015: 54,02 ICV 2016: 58.14 ICV 2017: 63.88
 

ros

Рецензируемый научный журнал „Zarządzanie. Teoria i Praktyka.” /”Management . Theory & Practice“ издается с 2010 года. В настоящее время ежеквартальный журнал факультета управления и технических наук Высшей школы менеджмента в Варшаве.

Вопросы, рассматриваемые в журнале, охватывают различные области управления, а также финансы, маркетинг и другие темы, касающиеся функционирования организации.
Целью журнала является распространение теории и практики в широком понимании управления (менеджмента), представление авторских результатов научно-исследовательских работ, особенно касающихся деятельности субъектов хозяйствования.

Издание представляет собой международную платформу для обмена мнениями в области наук управления и экономики между научными сотрудниками, докторами наук и практиками экономики. Статьи публикуются бесплатно.

Председателем Научного Совета журнала является авторитет в области управления – профессор, доктор наук Станислав Судол.
Журнал „Zarządzanie. Teoria i Praktyka.” /”Management. Theory & Practice“ индексируется в базах данных BazEkon, BazHum, CEEOL, Index Copernicus International, PBN (Польская научная библиография), POL- index.

Для публикаций в журнале „Zarządzanie. Teoria i Praktyka.” /”Management . Theory & Practice“ в соответствии с перечнем научных журналов присуждается 5 баллов.
Журнал был оценен в Index Copernicus Journals Master List " и получил следующие показатели: ICV 2015: 54,02; ICV 2016: 58.14 ICV 2017: 63.88

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook