Image

Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP) jest organizacją funkcjonującą przy Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zrzesza ono grupę aktywnych studentów WSM, którzy chcą rozwijać się naukowo, pogłębiać wiedzę teoretyczną oraz budować praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa. Organizacja ta ukierunkowana jest na prowadzenie działalności badawczo-naukowej oraz na upowszechnianie merytorycznej, rzetelnej i zgodnej z aktualnymi wynikami badań naukowych wiedzy psychologicznej.

Cele Koła

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych członków KNSP WSM i wspieranie tego rozwoju,
• prowadzenie psychologicznej działalności naukowej integrującej środowiska studenckie,
• opracowanie i realizacja projektów badań z dziedziny psychologii będących przedmiotem zainteresowań członków KNSP WSM,
• umożliwienie członkom KNSP WSM prezentacji wyników własnych badań zarówno innym członkom Koła, jak i całej społeczności akademickiej WSM w Warszawie, a także ogółowi społeczności naukowej w kraju i za granicą,
• popularyzacja problematyki i wiedzy z zakresu psychologii,
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach i warsztatach itp.,
• organizowanie cyklicznej studenckiej konferencji naukowej KNSP WSM,
• organizowanie szkoleń i warsztatów z udziałem teoretyków i praktyków,
• organizowanie spotkań z trenerami i coachami,
• kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i za granicą,
• wspieranie samodzielnej działalności psychologicznej członków KNSP WSM,
• pomoc studentom w poznaniu najnowszej wiedzy z zakresu psychologii,
• pomoc w nabywaniu kompetencji do prowadzenia badań i pisania artykułów do czasopism z zakresu psychologii,
• aktywne uczestniczenie w życiu naukowym Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
• współpraca z organizacjami studenckimi, społecznymi samorządowymi i z tak zwanego „trzeciego sektora”,
• podejmowanie wszelakich dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

Działalność naukowo-badawczą, w szczególności:

a) stwarzanie warunków umożliwiających pogłębienie wiedzy (wykładów, warsztatów, kursów, szkoleń, oraz informowanie o – i udział w ofercie innych jednostek),
b) podejmowanie badań naukowych w różnych obszarach tematycznych, inicjowanych przez Koło jak i odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne,
c) prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej,
d) włączenie się w realizowane przez regionalne instytucje/placówki/fundacje pomocowe projekty badawcze,
e) organizowanie spotkań z wybitnymi naukowcami,
f) przygotowanie koncepcji Studenckich Zeszytów Naukowych WSM,
g) przygotowanie i udział w konferencjach i seminariach naukowych,
h) inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych,
i) kontakty naukowe ze środowiskami akademickimi w kraju i zagranicą,
j) propagowanie kultury akademickiej i wartości z niej wynikających.

Działalność społeczną:

Projekty

Koło Naukowe Studentów Psychologii realizuje ciekawe projekty mające charakter cykliczny (pod opisem projektu znajdują się linki HTML do niektórych relacji z zrealizowanych projektów), m.in.:

„Szkoła praktycznych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie psychologa”, którego celem jest organizacja psychologicznych warsztatów oraz szkoleń pozwalających na praktyczne wykorzystanie wiedzy psychologicznej.

     

„Psychologia w praktyce”, którego celem jest organizacja spotkań z psychologami praktykami oraz przedstawicielami różnych zawodów wykorzystujących wiedzę psychologiczną we własnej pracy zawodowej - reprezentujących różne instytucje i firmy. W roku akademickim 2019/2020 w ramach cyklu spotkań „Psychologia w praktyce” rozszerzono ofertę istniejącego projektu o kontakty międzynarodowe.

„Mini-eureka psycholog badaczem”, którego celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej podczas nabywania praktycznych umiejętności prowadzenia badań, publikowania oraz stworzenie studentom możliwości organizacji i uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, jak i naukowych wyjazdach zagranicznych.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy studentów zainteresowanych aktywnością w strukturach koła naukowego!

To świetny sposób na budowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów oraz zdobywanie doświadczenia poprzez łączenie wiedzy akademickiej z praktyką. Nabór nowych członków koła prowadzony jest w trybie ciągłym. Osoby zainteresowane członkostwem proszone są o kontakt na podany poniżej adres e-mail KNSP.

Image

Opiekun Naukowy i Zarzad

Opiekun naukowy – dr Kamil Jaworski

Zarząd

Przewodnicząca – Krystian Ptak
Zastępca przewodniczącej – Małgorzata Wiśniewska
Sekretarz – Beata Szymura
Protokolant – Renata Małkowska

Siedziba Organizacji

Instytut Psychologii i Pedagogiki
Katedra Psychologii
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Aktualności z życia koła

W poszukiwaniu bieżących informacji o realizowanych działaniach koła czy też relacji z wydarzeń mających miejsce w życiu koła zapraszamy do sprawdzenia i odwiedzenia:

Forum funkcjonującego pod nazwą Forum Koła Naukowego Psychologii uruchomionego na platformie Moodle WSM
Strony Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Facebooka uczelnianego
Facebooka Koła Naukowego Studentów Psychologii

Please publish modules in offcanvas position.