Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

Image

W roku 1967 podjąłem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych (dawniej Wydział Ekonomii Politycznej) Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem w roku 1972 otrzymując z wyróżnieniem (średnia ocen ze studiów 4,64) dyplom magistra ekonomii w specjalności ekonometria. Bezpośrednio po studiach uzupełniłem swoje wykształcenie w Podyplomowym Studium Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego, które ukończyłem w roku 1973 w Politechnice Warszawskiej.

W roku 1978 obroniłem w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej rozprawę doktorską pt.: „Czynniki warunkujące efektywność ekonomiczną postępu techniczno-organizacyjnego” uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Rozprawę habilitacyjną pt.: „Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych” przedstawiłem na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) w roku 1990 i uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu. W roku 2008 Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wystąpiła do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie mi tytułu profesora nauk ekonomicznych. Podstawą wniosku o tytuł naukowy profesora była monografia „Controlling. Filozofia. Projektowanie” wydana w roku 2004 oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uzyskany do marca 2007 roku. Wniosek o tytuł naukowy został przychylnie rozpatrzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.09.2009r.

Bezpośrednio po studiach od 2.10.1972r. rozpocząłem pracę w Instytucie Organizacji Zarządzania na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej (aktualnie Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji), gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmowałem kolejno stanowiska: asystenta (1972-1975), starszego asystenta (1975-1978), adiunkta (1978-1990), adiunkta z habilitacją (1990-1999), profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej (1999-2012), profesora zwyczajnego (od 2012 r.).

Kontakt:

Dyżury MS Teams: poniedziałek 12:00-13:30

 

Wybrane publikacje

Autorstwo monografii

1. Czynniki warunkujące efektywność ekonomiczną postępu techniczno-organizacyjnego, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1978.
2. Efektywność przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, PWE, Warszawa 1983 (wspólnie z R. Rafalskim. - udział własny 50%).
3. Zespolona metoda oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, Prace Naukowe serii ,,Organizacja i zarządzanie przemysłem” Zeszyt 4, Wyd. PW, Warszawa 1989 (rozprawa habilitacyjna obroniona 27.03.1990 r.).
4. Efektywność ekonomiczna elastycznej produkcji, Prace Naukowe serii ,,Organizacja i zarządzanie przemysłem" Zeszyt 9, Wyd. PW, Warszawa 1992 (wspólnie z K. Santarkiem i H. J. Richterem –udział własny 30%)
5. Controlling. Filozofia. Projektowanie, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
6. Controlling. Filozofia. Projektowanie, Wyd. Difin, Wyd. 2 -rozszerzone, Warszawa 2004 (książka profesorska).
7. Controlling. Teoria. Zastosowanie, Wyd. Difin, Wyd. 3 zmienione, Warszawa 2008.

Redakcja naukowa monografii
Autorstwo podręczników akademickich, skryptów uczelnianych
Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych i prasie fachowej
Rozdziały w monografiach
Referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych
Publikacje zagraniczne

Please publish modules in offcanvas position.