prof. dr hab. Wasyl Grygorowicz Kremień

11 kwietnia 2014 r. w Aula Magna Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu WSM z okazji nadania tytułu i godności oraz wręczenia dyplomu Professora Honorificum J. E. Prezydentowi Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie Prof. Vasylowi G. Kremeniowi. Na laudatora został wyznaczony prof. Jerzy Buzek, Dr. h.c. Mult., Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.Vasyl-Kremen

Profesor doktor habilitowany Wasyl Grygorowicz Kremień
Prezydent Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Wasyl Grygorowicz Kremień jest wybitnym ukraińskim naukowcem w dziedzinie filozofii socjalnej, politologii, filozofii oświaty, pedagogiki i rozwoju osobowości człowieka.
Jest autorem wielu fundamentalnych badań, wybitnym organizatorem oświaty i nauki, działaczem państwowym, politycznym i społecznym.
Jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, doktorem filozofii, profesorem, zasłużonym działaczem nauki i techniki Ukrainy, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Oświaty, członkiem szeregu innych akademii, wielu towarzystw naukowych, prezydentem wspólnoty „Wiedza" Ukrainy, prezydentem studenckiego towarzystwa sportowego Ukrainy, zastępcą naczelnika Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie oświaty.
Urodził się 25 czerwca 1947 roku w wiosce Lubytowy, powiat Krolewiecki, obwód Sumy.
W 1971 roku ukończył studia filozoficzne na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym im. T.G. Szewczenki.
Działalność naukowo-pedagogiczna W.G. Kremienia obejmuje szeroką gamę problematyki, której głównymi kierunkami są: teoretyczno-metodologiczne uzasadnienie rozwoju nauki i oświaty Ukrainy, określanie głównych zasad i kierunków rozwoju filozofii oświaty, wypracowanie konceptualnych problemów współczesnej socjologii i kulturoznawstwa.
Szczególną uwagę w badaniach profesor W.H. Kremień zwraca na euro integracyjne oraz globalizacyjne procesy na świecie i ich wpływy na rozwój społeczeństwa, uwzględnianiu ich przy określeniu strategicznych kierunków rozwoju Ukrainy, jednolitości socjalno-politycznego badania podstawowych okresów historii rozwoju niepodległej Ukrainy.

W 1995 r. W.G. Kremień został wybrany na rzeczywistego członka Akademii Nauk, a w 1997 r. został Prezydentem Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.W 1998r. został posłem parlamentu Ukrainy III kadencji. Od 1999r. do 2005r. pełnił stanowisko ministra Oświaty i Nauki Ukrainy. Pod jego kierownictwem naukowym jako Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych oraz Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy opracowano normatywno-prawną bazę różnych poziomów edukacji niepodległej Ukrainy.
W.G. Kremień został inicjatorem szerokiego zastosowania techniki komputerowej w procesie edukacyjno-wychowawczym szkoły ogólnokształcącej, zawodowo- technicznej oraz wyższej, wprowadzenia programu „Szkolny autobus", przygotował przystąpienie Ukrainy do procesu Bolońskiego.
Wasyl Grygorowicz Kremień inicjuje, aktywnie wspiera i wprowadza w praktykę działalności oświatowej zasady humanizacji i demokratyzacji procesu edukacyjno-wychowawczego w placówkach edukacyjnych różnych typów. Właśnie z jego inicjatywy i pod jego bezpośrednim kierownictwem w kraju odbywa się aktywny proces przejścia od pedagogiki autorytarnej do pedagogiki tolerancji, system oświatowy Ukrainy zbliża się do systemów oświatowych europejskich krajów rozwiniętych, wdrażana jest w życie innowacyjna polityka państwowa w dziedzinach oświaty i nauki. Są to takie innowacje, jak dwunastostopniowe pozytywne ocenianie osiągnięć uczniów w nauce, przejście do dwunastorocznego okresu nauki i nowych programów szkoły średniej, sprofilowanie szkół wyższych, a także niezawisłe testowanie uczniów, które jest niewątpliwie obiektywnie uzasadnione.
Jest autorem ponad 800 prac naukowych, między innymi szeregu monografii: „Ukraina: alternatywa postępu", „ Ukraina: droga do siebie", „Nauka Pedagogiczna: czas refleksji" , „Filozofia. Logos. Zofia. Rozum" , „Oświata i nauka na Ukrainie – innowacyjne aspekty. Strategia, Realizacja, Wynik", „Socjologia", „Filozofia idei narodowej: człowiek, oświata, społeczeństwo", „Fenomen innowacji: oświata, społeczeństwo, kultura", „Filozofia człowieko centryzmu w strategiach przestrzeni oświatowej", „Elita: źródła, istota, perspektywa", Synergetyka w oświacie: aspekt człowieko centryzmu", Ukraina w dobie globalizacji". Niektóre z nich są przetłumaczone i wydane w Polsce, oraz w Federacji Rosyjskiej.
Pod kierownictwem W.G. Kremienia stworzono pierwszą w historii ukraińskiej „Encyklopedię oświaty", kilkoma nakładami z rzędu ukazała się „Białą ksiega oświaty narodowej Ukrainy", w której zawarta jest ścisła analiza naukowa wszystkich edukacyjnych działów i zakresów. Po raz pierwszy na Ukrainie powstał dokument, przygotowany przez naukowców Akademii pod redakcją W.G. Kremienia pod nazwą „Narodowy raport o stanie oraz perspektywy rozwoju oświaty na Ukrainie".
W.G. Kremień posiada odznaczenia: order księcia Jarosława Mądrego V stopnia, order „Za zasługi" I, II i III stopnia, jest również laureatem Nagrody Państwowej Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki oraz Nagrody Państwowej Ukrainy w dziedzinie oświaty.
Żonaty, wychował syna i córkę, ma dwie wnuczki.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png