O Uczelni

wsm_kolor.jpg

Historia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

W latach 1995-2005 funkcję rektora pełnił współinicjator utworzenia WSM w Warszawie Stanisław Dawidziuk. W dniu 27 lutego 2007 r. Senat Uchwałą nr 2 nadał prof. dr Stanisławowi Dawidziukowi dożywotni tytuł i godność Honorowego Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Pierwsza siedziba Uczelni zlokalizowana była na Pradze Południe w pięciu wynajmowanych nieruchomościach (ul. Osowska, Paca, Wspólna Droga, Kamionek i Szaserów).
Uchwałą Senatu z dnia 20 grudnia 1996 r. rektor Stanisław Dawidziuk upoważniony został do podjęcia niezbędnych działań w zakresie poprawy warunków pracy dydaktycznej włącznie z zakupem odpowiedniego obiektu i zaciągnięcie na ten cel kredytu bankowego.
WSM miała tylko zgodę na kierunek „Zarządzanie i Marketing" na poziomie pierwszego stopnia (licencjat).

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, niepubliczną uczelnią utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. nr DNS3-0145/TBM/98/95.
Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk, wymieniony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-3-4041-564/MB/Rej.60/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu.
Siedzibą Uczelni jest miasto stołeczne Warszawa.wsm budynek

Uczelnia posiada osobowość prawną.
Uczelnia może używać skrótu nazwy w postaci: WSM w Warszawie, w stosunkach z zagranicą posługiwać się nazwą: Warsaw Management Academy. Nadzór nad Uczelnią w zakresie ustalonym przez ustawę sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w zakresie określonym w statucie nadzór nad Uczelnią wykonuje Założyciel. Ta uczelnia powstała z marzeń.

Przełom w rozwoju WSM w Warszawie nastąpił w lipcu 1997 r. po zakupie nieruchomości na Pradze Północ przy ul. Kawęczyńskiej 36. A już w 2000 r. powiększono bazę dydaktyczną o nowy obiekt o pow. 2000 m2. W tym też roku WSM w Warszawie uzyskuje zgodę na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku „Zarządzanie i marketing" i wydzierżawiono na 20 lat (opłacając z góry) nieruchomość na potrzeby dydaktyczne i sportowe od Instytutu Maszyn Spożywczych – w upadłości.

wsm 1W 2001 r. uzyskuje zgodę na prowadzenie kierunku „Administracja" I stopnia i na Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie – kierunek „Zarządzanie i marketing", a w 2002 r. na kierunki: „Informatyka" (inżynierskie) I stopnia i „Zarządzanie i inżynieria produkcji" (inżynierskie/ I stopnia). W 2003 r. zakupiła ośrodek – naukowo – wypoczynkowy w Nartach. Uprawnienia na prowadzenie studiów jednolitych na kierunku „Prawo" uzyskuje w 2004 r.

W 2005 r. na dziesięciolecie WSM w Warszawie oddano dla społeczności akademickiej obiekt zw. „Kampus III-ego Tysiąclecia" o powierzchni ponad 20.000 m2, w którego skład m.in. wchodzą sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne, powierzchnie administracyjne, aula widowiskowa (ok. 700 miejsc), pełnowymiarowa hala sportowa, basen, parking podziemny na ok. 300 miejsc, bufet itp. W tym też roku uzyskała zgodę na prowadzenie kierunku „Stosunki Międzynarodowe" I stopnia.

W 2006 r. Uczelnia powiększa swoją ofertę o następujące trzy kierunki pierwszego stopnia tj.: „Pielęgniarstwo", „Pedagogika" i „Europeistyka".

W 2007 r. WSM w Warszawie uzyskuje uprawnienia II stopnia na kierunku „Administracja" i I stopnia na kierunku „Politologia". W 2010 r. uzyskuje uprawnienia II stopnia na kierunkach: „Stosunki Międzynarodowe", „Pedagogika" oraz zgodę na Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie – kierunki: „Administracja", i „Zarządzanie", a w 2011 r. kierunek I stopnia „Bezpieczeństwo narodowe".
W roku akademickim 2012/2013 ubiegać się będzie o następne cztery kierunki tj.: fizykoterapia, praca socjalna i jednolite magisterskie psychologia oraz pedagogika, wydział zagraniczny w Karwinie.
Ukoronowanie swego rozwoju będzie wystąpienie o trzeci stopień z kierunków: Administracja, Pedagogika i Zarządzanie z okazji dwudziestolecia Uczelni.

Uczelnia od 2010 roku realizuje pięć projektów i prowadzi kilkanaście z różnych dyscyplin naukowych studia podyplomowe.

Przy Uczelni funkcjonuje od 14 lat Gimnazjum i Liceum Akademickie oraz od 6 lat Uniwersytet Praski III-go wieku.

Bardzo silną stroną Uczelni jest przede wszystkim baza, której potwierdzeniem jej nowoczesności i funkcjonalności jest fakt, iż jest ona dostosowana do każdego studenta, również do studentów niepełnosprawnych. Posiadając nowoczesny akademik (300 osób) umożliwia kształcenie studentom spoza Warszawy jak i cudzoziemcom. Oprócz pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i socjalnych znajdują się pomieszczenia siłowni, a także sala fitness, wyposażone w atestowany sprzęt sportowy renomowanych firm, nieodpłatne korzystanie łącznie z instruktorem sportowym. Społeczność akademicka, korzystać może z basenu pływackiego jak i organizować różne przedsięwzięcia kulturalne w klubie studenckim. Powyższe inwestycje i wyposażenie pochłonęły ponad 70 mln. zł. z uzyskanych środków z wpisowego.

Z 12 pracowników naukowo – dydaktycznych i trzech administracyjnych w 1995 r. aktualnie z Uczelnią związanych jest 330 nauczycieli akademickich, w tym: 250 pracowników naukowo – dydaktycznych i 118 administracyjno – technicznych zatrudnionych w Uczelni (umowa o pracę).

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png