Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - Grupa 53 NG / 51 NG

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, STUDIAJEDNOLITE MAGISTERSKIE

Praktyki zawodowe w kształceniu przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela i stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z równorzędnym zaliczeniem innych zajęć zgodnie z planem studiów.

  1. Praktyka realizowana jest w wymiarze 270 godzin zegarowych –w przypadku studiów jednolitych magisterskich - na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  2. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy

Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria:

  • prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej;
  • zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki zawodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ich realizacji;
  • zapewnia realizację celu praktyk, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu praktyk;
  • przestrzega zasad bhp.

DOKUMENTACJA

  1. SKIEROWANIE (załącznik nr 4) - student składa w Biurze Praktyk, następnie podpisane przedstawia w zakładzie pracy, w którym realizuje praktykę.
  2. UMOWA (załącznik nr 5) - zawierana jest między Uczelnią a zakładem pracy i stanowi warunek rozpoczęcia praktyki.
  3. DZIENNIK PRAKTYK (załącznik nr 3) - student składa po odbyciu praktyki w Biurze Praktyk.
  4. FORMULARZ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA (załącznik nr 2) - ocena dokonywana przez opiekuna praktyk zawodowych w zakładzie pracy, student składa po odbyciu praktyk w Biurze Praktyk.
  5. OŚWIADCZENIE (załącznik nr 6) - dla osoby pełniącej funkcję zakładowego opiekuna praktyk, student składa przed rozpoczęciem praktyk.

Uzupełnione i podpisane przez zakład pracy dokumenty tj. umowę, skierowanie na praktykę oraz oświadczenie student jest zobowiązany złożyć w Biurze praktyk nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Po upływie wskazanego terminu dokumenty nie będą przyjmowane, co może skutkować niezaliczeniem praktyki.

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik nr 3) jest do pobrania w wersji edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie na komputerze.

 

REALIZACJA ORAZ FORMY PRAKTYK

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGIGCZNA

Semestr: IV – 30 godziny

przedszkole - 15 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Semestr: VI – 30 godziny

przedszkole - 15 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Semestr: VIII – 90 godziny

przedszkole - 45 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna – 45 godzin (60 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

PRAKTYKA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA

Semestr IX – 30 GODZIN

przedszkole – 15 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna (wskazanie: szkoła z oddziałami integracyjnymi, praca indywidualna z dzieckiem) – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA

Semestr: VI – 30 godziny

przedszkole - 15 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

Semestr: IX – 30 godziny

przedszkole - 15 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

PRAKTYKA CIĄGŁA

Semestr: VI – 30 godziny

przedszkole - 15 godzin

szkoła klasy I - III edukacja wczesnoszkolna – 15 godzin (20 jednostek lekcyjnych po 45 minut)

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b