Informatyka

UWAGA!!!
KAŻDY STUDENT PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.

INFORMACJA OGÓLNA
Praktyka realizowana jest w ramach trzech etapów:
etap pierwszy - praktyka ogólna, w ramach której student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące realizowanego przez siebie kierunku studiów (2 semestr),
etap drugi - praktyka kierunkowa, w ramach której student poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje ogólne zdobyte w pierwszym etapie praktyki (4 semestr),
etap trzeci - praktyka specjalnościowa, w ramach której student pogłębia i rozszerza wiedzę oraz uzyskuje umiejętności i kompetencje pozwalające mu na przygotowanie samodzielnie pracy dyplomowej, w tym inżynierskiej, zgodnej ze studiowaną przez studentkę/studenta specjalnością (6 semestr).

 

STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI W WYBRANYM ZAKŁADZIE PRACY, ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDŁOŻENIA W BIURZE PRAKTYK NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
• podanie 1 egzemplarz ( załącznik 5);
• umowa trójstronna 3 egzemplarze (załącznik 8);
• oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych 1 egzemplarz (załącznik 8a).

PODANIE ORAZ TRÓJSTRONNĄ UMOWĘ, STUDENT DOSTARCZA DO BIURA PRAKTYK PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAKTYK.

PO ODBYCIU PRAKTYK STUDENT SKŁADA W BIURZE PRAKTYK:
a) formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach Studenckiej Praktyki Zawodowej (profil praktyczny) – ocena dokonywana przez Opiekuna Praktyk zawodowych w zakładzie pracy (załącznik nr 3),
b) formularz weryfikacji efektów uczenia się w ramach studenckiej praktyki zawodowej (profil praktyczny) – ocena dokonywana przez studentkę/studentka odbywającego praktykę zawodową w zakładzie pracy (załącznik nr 6A),
c) dziennik praktyk, w którym Zakładowy Opiekun Praktyk zalicza/nie zalicza odbytą przez studenta praktykę zawodową, Kierunkowy/Specjalnościowy Opiekun praktyk akceptuje i Dyrektor właściwego instytutu zatwierdza odbycie praktyki zawodowej przez studenta (załącznik nr 4),
d) stosowną dokumentację potwierdzającą efekty uczenia się, o których mowa w § 3 ust. 2. Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik 4) jest do pobrania w formie edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie w programie world.

UWAGA!!!
Nie jest możliwe uznanie pracy zawodowej w tym samym zakładzie pracy na każdym etapie praktyki w przypadku gdy Student przedstawi taki sam zakres obowiązków służbowych na wszystkich trzech etapach realizacji praktyki. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są inne na każdym z trzech etapów praktyki zawodowej.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b