dr Edyta Tkaczyk

E Tkaczyk po retuszu 4

Doktor nauk prawnych, adwokat (niewykonujący zawodu). Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka aplikacji sejmowej prowadzonej przez Kancelarię Sejmu. Autorka publikacji naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego, zagadnień legislacji i samorządu zawodowego. Zainteresowania skupia na prawie parlamentarnym, zagadnieniach legislacji, szkolnictwie wyższym oraz polskim i austriackim sądownictwie konstytucyjnym. W pracy zawodowej zajmuje się praktyką legislacyjną w administracji publicznej.

Ph.D in law, advocate. A graduate of the Postgraduate Studies in Legislation in the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. A graduate of Sejm apprenticeship held by the Sejm Office. The author of scientific publications on constitutional law, legislation and professional self-government. Interests in parliamentary law, legislative issues, higher education as well as Polish and Austrian constitutional judiciary. As a professional, she deals with legislation practices in the public administration.

кандидат юридических наук, адвокат. Выпускница учреждения повышения квалификации на базе высшего образования по вопросам законодательства на Факультете права и управления Варшавского университета. Выпускница курсов при Сейме, проводимых Канцелярией Сейма. Автор научных публикаций по конституционному праву, законодательству и профессиональному самоуправлению. Ее интересы сосредоточены на парламентском праве, законодательстве, высшем образовании, а также на конституционной судебной системе Польши и Австрии. В своей профессиональной деятельности занимается законодательной практикой в сфере государственного управления.Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Poniedziałki godz. 17:00-18:00 

Wybrane publikacje:

I
1. Odżycie przepisu prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Studium na przykładzie Polski i Austrii. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019 r., ISBN 978-83-8180-015-0, s. 473;
2. Zasada równowagi władz po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego K 47/15. Difin, Warszawa 2019 r., ISBN 978-83-8085-863-3, s. 262;
3. Komentarz do ustawy o Służbie Ochrony Państwa do art. 1-67, Tom V cz. I, E. Tkaczyk, Komentarz do art. 25-31, s. 99-126, art. 56-63, s. 207-233, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2019 r., red. M. Karpiuk, ISBN serii 978-83-949079-9-0, ISBN 978-83-65992-34-5;
4. Komentarz do ustawy o Służbie Ochrony Państwa do art. 130-207, Tom V cz. III, E. Tkaczyk, Komentarz do art. 130 – 155, s. 11-75, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2019 r., red. M. Karpiuk, ISBN serii 978-83-949079-9-0, ISBN 978-83-65992-36-9;
5. Wyroki o odżyciu przepisów Trybunału Konstytucyjnego, s. 525-534, [w:] Dookoła Wojtek…, Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi pod red. naukową R. Balickiego i M. Jabłońskiego, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018 r., s. 654, ISBN 978-83-66066-00-7 (druk), ISBN 978-83-66066-01-4 (online);
6. Komentarz do art. 195-199 oraz art. 199b-201a, s. 267-275 i s. 275-279, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Difin, Warszawa 2015 r., s. 336, ISBN 9788379307371;
7. Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym jako uprawnienie Marszałka Sejmu w kierowaniu pracami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, s. 41-56, [w:] Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, red. R. Grzeszczak, M. R. Tużnik, M. Woch, Wydawnictwo Marek Woch, Warszawa 2015 r., s. 254, ISBN 978-83-940108-2-9;
8. Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 r., s. 290, ISBN 978-83-7666-339-5;
9. Wykaz aktów prawnych do nauki legislacji - opatrzony wstępem, Difin, Warszawa 2015 r., s. 331, ISBN 978-83-7930-932-0;
10. Komentarz do ustawy o rzecznikach patentowych, Komentarz praktyczny, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2012 r., s. 254, ISBN 978-837620-960-9.

II
1. Sądowa kontrola orzeczeń wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym wobec adwokatów, notariuszy, radców prawnych i prokuratorów, Przegląd Sądowy nr 7-8/2014 r., s. 77-88, ISSN 0867-7255;
2. Prawo inicjatywy ustawodawczej Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2014 r., s. 95-108, ISSN 1896-8996;
3. Samorząd adwokacki w świetle konstytucji z 1997 r. i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 11(1)/2015 r., s. 35-41, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
4. Legitymacja organizacji zawodowych do wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 13(3)/2015 r., s. 87-95, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
5. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Konstytucji - aspekty praktyczne, Studia Iuridica Lublinesia vol. XXV nr 2/2016 r., s. 245-256, ISSN 1731-6375;
6. Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2016 r., s. 2-8, ISSN 0137-5490;
7. Opracowywanie projektów aktów normatywnych wykonujących prawo Unii Europejskiej na szczeblu rządowym. Wybrane Zagadnienia, Przegląd Prawa Publicznego nr 4/2016 r., s. 75-89, ISSN 1896-8996;
8. Nowe rozwiązanie na mocy ustawy o zmianie do ustawy – Prawo o adwokaturze w postaci tymczasowego pozbawienia prawa wykonywania zawodu przez adwokata, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 17 (3)/2016 r., s. 37-46, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
9. Konstytucyjne prawo do sądu jako jedna z najważniejszych gwarancji praw człowieka w państwie demokratycznym. Aspekt teoretyczny, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 20 (2)/2017 r., s. 39-46, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
10. Ponowne wejście w życie uprzedniego stanu prawnego w świetle orzecznictwa Austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 20 (2)/2017 r., s. 47-59, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
11. Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przepisu nowelizującego w okresie jego vacatio legis. Studium teoretyczno prawne, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 4/2017 r., s. 59-69, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
12. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w świetle koncepcji suwerenności narodu. Wybrane zagadnienia, Opolskie Studia Administracyjno - Prawne nr XV/1/2017 r., s. 105-127, ISSN 1731-8297;
13. Jan Wawrzyniak, Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, Recenzja, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 4/2017 r., s. 233-241, ISSN 2082-1212;
14. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Austrii z dnia 5 października 2011 (sygn. G26/10 ua – G116/11ua, VfSlg 19522), Prawo Europejskie w praktyce nr 1/2/2018 r., s. 22-25, ISSN 1733-2036;
15. Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej teoria, praktyka, przyszłość. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2018 r., s. 19-25, ISSN 0137-5490;
16. Etyka w zawodzie prawnika. Podstawy doktrynalne, istota, charakter, Studia Społeczne nr 21 (2)/2018 r., s. 33-39, ISSN 2081-0008, e-ISSN 2449-9714;
17. Maciej Berek, Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 243, Recenzja, Studia Iuridica Lublinesia Vol 27, nr 4/2018 r., s. 159-164, ISSN 1731-6375;
18. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2017 r. II OSK 931/15, Klauzula o odżyciu przepisów, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 4/2018 r., s. 295-302, ISSN 2082-1212;
19. Kontrola zgodności z konstytucją ustawy w porządku konstytucyjnym w Austrii, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 27(1)/2019 r., s. 37-43, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722;
20. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy jako prawo każdego człowieka służące ochronie życia i zdrowia ludzkiego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników pracy, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 28(2)/2019 r., s. 39-48, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722.

III

21. Formulating provisions of an act on its entry into force in connection with the Act on COVID-19, Cybersecurity and Law, nr 1(3) 2020 r., s. 53-59, ISSN 2658-1493;
22. Cyberspace and public access to the legislative process, Cybersecurity and Law, nr 2(4) 2020 r., s. 73-84. ISSN 2658-1493;
23. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2019 r., sygn. akt /18 (Dz. U. poz. 2196), Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 4/2020 r., s. 491-500, ISSN 2082-1212;
24. Orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego wydane do nieobowiązującego przepisu. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt P 1/18 (Dz. U. poz. 2196), s. 155-165,Opolskie Studia Administracyjno - Prawne nr XVIII/3/2020 r., s. 105-127, ISSN 1731-8297;
25. Прилагането на правото на законодателна инициатива в Конституцията на Република Полша от 2 април 1997 г, стр.9, Право, Политика, Администрация, Том 7, Брой 3-4/2020г., ISSN: 2367-4601;
26. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt P 124/15 (Dz. U. poz. 1214) – Klauzula derogacyjna, s. 93-98, STUDIA Społeczne nr 2/2021 r., ISBN 2081-0008, e-ISBN 2449-9714.

Please publish modules in offcanvas position.