Zasady wyjazdów na studia - Studenci

erasmus_5.jpg

Kto, gdzie i na jakich zasadach może wyjechać

Program Erasmus+ "wyjazd na studia", realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, jest skierowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oficjalnie zarejestrowanych w WSM.
Student może wyjechać do uczelni partnerskiej, która ma podpisaną umowę bilateralną z jego macierzystym wydziałem w WSM.

 

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria formalne:

  • w czasie całego pobytu w uczelni partnerskiej musi być zarejestrowany jako student WSM
  • musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
  • nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września danego roku akademickiego.
Pobyt studenta w uczelni partnerskiej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Miesiąc należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy.
Uczelnia partnerska nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.
Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej jest zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz.
Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów , niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.


Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów.


Studenci WSM rekrutowani są na jeden semestr studiów . Ewentualne przedłużenia pobytu w uczelniach partnerskich są ustalane każdorazowo w danym roku akademickim.
Uczelnia decyduje o przedłużeniu pobytu studenta na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni/instytucji przyjmującej.


Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy (tj. 30 września każdego roku akademickiego).

Stypendium

Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania w uczelni partnerskiej części określonego programu studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej (wysyłającej).


Stypendium przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający - jest przyznawane na pokrycie dodatkowych a nie całkowitych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).


Wysokość grantu miesięcznego jest inna w każdym roku akademickim i jest uzależniona od kraju wyjazdu. Kraje podzielone są na 3 grupy według wytycznych Narodowej Agencji programu Erasmus+ i dokonanej przez nią analizy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.
Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy, którą student podpisuje z WSM przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.

Stypendium zostanie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium uczelnia uwzględnia zalecenia Narodowej Agencji programu Erasmus+, aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu. Ostatnia rata należnego stypendium zostanie wypłacona dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą dokumentów.
W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej studentowi przysługuje prawo do pobierania stypendiów, które otrzymywał dotychczas w WSM (np. socjalne, za wyniki w nauce, etc.), bądź do tych, do których student nabył prawo przed wyjazdem. Student ma prawo również ubiegać się o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzyst

Wyjazdy na studia

I grupa - 500 euro

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 400 euro

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 300 euro

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie.

Realizacja wyjazdu na studia

Każdy student zakwalifikowany na wyjazd ma zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów w WSM. Sposób zaliczenia okresu studiów realizowanego poza uczelnią macierzystą wynika z uregulowań uczelnianych.


Dla każdego wyjeżdżającego w programie Erasmus+ studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement - LA).Dokument ten akceptują trzy strony: WSM, uczelnia partnerska i student.
Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Wprowadzenie ewentualnych zmian powinno zostać zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni przyjmującej.
Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Student jest zobowiązany do uzyskania w uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records – TR).

 


Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów w uczelni partnerskiej zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów w uczelni macierzystej.
Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa. W umowie tej zawarte będą postanowienia wyszczególnione w załącznikach do umowy zawartej przez Narodową Agencję i WSM.
Każdy student Erasmusa+ jest zobowiązany ubezpieczyć się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Po powrocie z uczelni partnerskiej student jest zobowiązany:

1. Dostarczyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu studenta na stypendium
2. Dostarczyć LA oraz ewentualne zmiany do LA podpisane przez instytucję przyjmującą;
3. Dostarczyć załącznik do LA;/jeśli dotyczy/
4. Dostarczyć wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu zaliczeń (Transcript of Records - TR);
5. Wypełnić Ankietę Stypendysty programu Erasmus+

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa+ bez stypendium).

erasmus_3.jpg

Rekrutacja na studia do Programu Erasmus+

Studenci WSM w Warszawie ubiegający się o wyjazd na studia do uczelni partnerskich powinni:

uzyskiwać dobre wyniki w nauce
posiadać znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej na poziomie wymaganym przez uczelnię partnerską
dodatkowo promowana będzie aktywność na uczelni, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, przekonywująca motywacja

Osoby, które ubiegają się o stypendium w ramach programu Erasmus+ powinny złożyć wyspecyfikowane dokumenty do Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ mgr  Magdaleny Sudenis - pokój F 112 - do końca listopada (studia w semestrze letnim) lub do końca maja br. (studia w semestrze zimowym).

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z zasadami ogólnymi dotyczącymi realizacji części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+ dostępnymi na stronie internetowej uczelni.

Wniosek o wyjazd zagraniczny na studia
List motywacyjny

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji, a potem ewentualnego wyjazdu na stypendium, jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów, jak również uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych oraz formalnych wobec Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Dokumenty mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
Decyzje Komisji Rekrutacyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja powiadomi wszystkich zainteresowanych o podjętych decyzjach.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej studentowi przysługuje odwołanie do Rektora.
Decyzja Rektora jest ostateczna.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png