Zasady wyjazdów na studia - Dydaktycy

erasmus_5.jpg

Zasady wyjazdów nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 - wyjazdy typu STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ STA mogą odbywać się wyłącznie do zagranicznych uczelni partnerskich posiadających ważną Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020), z którymi WSM w Warszawie podpisał stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc oraz dyscyplin naukowych.
Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami WSM. Podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
Wyjazdy są realizowane w miarę napływu zgłoszeń i dostępności środków.

Kwalifikację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora.

1.Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest „Indywidualny Program Nauczania" uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej przedstawiający cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć.
2. Chęć wyjazdu wraz z „Indywidualnym programem nauczania" należy zgłosić do Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ mgr Magdaleny Sudenis, pok F 112.
3. Zgłoszenia złożone przez zainteresowanych nauczycieli akademickich rozpatrywane są na bieżąco.
4. Przy wyborze kandydata bierze się pod uwagę „Indywidualny Program Nauczania", jak również doświadczenie zawodowe i kompetencje językowe kandydata.
5. W przypadku ubiegania się o wyjazd przez nauczycieli akademickich spełniających identyczne kryteria jakościowe pierwszeństwo będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
6. Aplikujący nauczyciele akademiccy zostaną indywidualnie poinformowani o decyzjach Komisji Kwalifikacyjnej.
7. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rektora.
8. Decyzja Rektora jest ostateczna.

1. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony do 19 września 2016r.
2. Wyjazdy muszą trwać minimum 2 dni, z wyłączeniem czasu podróży. W tym okresie należy przeprowadzić przynajmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.
3. Z nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona indywidualna pisemna umowa.
4. Przekazanie stypendium nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy.
5. Stypendium zostanie wypłacone w sposób uzgodniony między stronami.
Jest ono przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem oraz pobytem w uczelni partnerskiej. Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu.
6. Wyjeżdżający nauczyciel we własnym zakresie ubezpiecza się na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
7. Po powrocie nauczyciel zobowiązany jest w terminie ustalonym w indywidualnej umowie przekazać Uczelnianemu Koordynatorowi ds. Programu Erasmus+
a/ pisemne zaświadczenie o okresie pobytu wystawione przez uczelnię partnerską z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.
Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.
b/ wypełnić ankietę beneficjenta w systemie „on-line"
c/ przedstawić ewentualnie inne dokumenty wymagane w ramach Programu Erasmus+ niezbędne do rozliczenia wyjazdu i określone w umowie zawartej między stronami.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png