Zasady wyjazdów na studia - Administracja

erasmus_5.jpg

Zasady i procedury dotyczące wyjazdów pracowników administracyjnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w celach szkoleniowych /STT/ w ramach Programu Erasmus+

I. ZASADY OGÓLNE

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych mogą być realizowane do uczelni posiadających ważną Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020), z którymi WSM w Warszawie podpisał stosowne umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych w tych umowach miejsc oraz do instytucji, takich jak np. przedsiębiorstwa, organizacje, placówki badawcze.
Wyjazdy nie mogą być realizowane do instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji
zarządzających programami UE.


Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie swoich umiejętności, kwalifikacji, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, itp.

Kryteria kwalifikujące pracowników uczelni do wyjazdów w celach szkoleniowych:

  • status pracownika Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
  • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym odbycie szkolenia

Stypendium

1.Zainteresowani pracownicy powinni zgłosić chęć wyjazdu do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ mgr Magdaleny Sudenis – pokój F 112. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.
2.Decyzje o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Kanclerza.
3. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz ma prawo podjąć decyzję jednoosobowo.
4.Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena „Indywidualnego Programu Szkolenia" lub „Indywidualnego Programu Pracy" uzgodnionego z instytucja przyjmującą, który jasno określa zadania pracownika oraz zakładane cele i oczekiwane rezultaty szkolenia.
5.Jeśli Kanclerz lub Komisja Kwalifikacyjna uzna za konieczne, ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem jak również do przeprowadzenia testu z języka obcego, w którym będzie się odbywać szkolenie.
6.W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa.
7. Aplikujący pracownicy zostaną indywidualnie poinformowani o decyzjach Komisji Kwalifikacyjnej.
8.Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Kanclerza.
9.Decyzja Kanclerza jest ostateczna.

1.Pobyt pracownika na wyjeździe typu STT winien trwać co najmniej 2 dni robocze z wyłączeniem dni podróży.
2. Z pracownikiem zakwalifikowanym zostanie podpisana indywidualna pisemna umowa.
3. Przekazanie stypendium pracownikowi administracyjnemu zakwalifikowanemu na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ może nastąpić pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy. Zostanie ono wypłacone w sposób uzgodniony między stronami w umowie.
4.Stypendium przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym i nie musi pokrywać pełnych kosztów pobytu i kosztów podróży.
5.Wyjeżdżający pracownik we własnym zakresie ubezpiecza się na czas podróży i pobytu.
6.W celu rozliczenia wyjazdu pracownik zobowiązany jest w terminie ustalonym w indywidualnie podpisanej umowie przekazać Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+

pisemne zaświadczenie sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej zawierające informacje o czasie i charakterze odbytego szkolenia,
wypełnić ankietę beneficjenta w systemie „on-line"
ewentualnie inne dokumenty wymagane w ramach Programu Erasmus+ niezbędne do rozliczenia wyjazdu i określone w umowie zawartej między stronami .

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png