Biblioteka

Biblioteka jest czynna we wtorki, środy, piątki w godzinach 9:00 - 16:00.
W weekendy biblioteka jest czynna w godzinach 10:00 - 15:00.
W poniedziałki biblioteka będzie nieczynna, czwartek jest dniem pracy wewnętrznej. 

Z zasobów Biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie będą mogli korzystać wyłącznie studenci, uczniowie, wykładowcy i pracownicy Uczelni z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zamawianie książek odbywać się będzie za pośrednictwem katalogu elektronicznego OPAC. Ilość książek określa regulamin udostępniania, który zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki.
Czytelnikom udostępnia się wyłącznie książki zamówione online. Zwracane przez czytelników książki będą poddane siedmiodniowej kwarantannie. Książki poddane kwarantannie nie podlegają wypożyczeniu lub udostępnianiu do przeglądu czytelnikom. Po upływie kwarantanny książki udostępniane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, którą rejestruje system biblioteczny.

Biblioteka nie wykonuje usługi powielania Czytelnikom książek oraz czasopism. W Czytelni może jednocześnie przebywać nie więcej niż 6 osób.

Osoby wchodzące do Biblioteki zobowiązane są do dezynfekcji dłoni. W bibliotece wszyscy użytkownicy obowiązkowo posiadają własną maseczkę ochronną lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. Osoba, która nie spełni tego wymogu nie zostanie obsłużona.

Licząc na zrozumienie zapraszamy do korzystania z zasobów bibliotecznych Biblioteki Uczelni.

 

Na stronie WSM w Warszawie są dostępne publikacje w wersji cyfrowej:

http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/wazniejsze-publikacje

Jednocześnie w zakładce WYDAWNICTWO zamieszczone są poszczególne czasopisma, w ramach których udostępniane są bieżące i archiwalne numery czasopism uczelnianych:

Nauka. Gospodarka. Społeczeństwo.
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
Studia Informatyczne
Studia Prawnicze i Administracyjne
Studia Społeczne
Zarządzanie. Teoria i Praktyka.

Polecamy także stronę e-Publikacje Nauki Polskiej - https://epnp.pl/
Student lub wykładowca może wybrać tam jedną z trzech opcji:

POBIERZ ZA DARMO,
DO KOSZYKA –publikacje płatne
Skorzystać z Biblioteki Nauki Polskie.

Znajdują się tam następujące kategorie:

-nauki ekonomiczne
-nauki społeczne
-nauki humanistyczne
-nauki prawne i administracyjne
-nauki techniczne.

Ponadto, w  ramach otwartego dostępu do źródeł internetowych zamieszczane są publikacje pod następującymi adresami:

https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/repozytoria/

https://cor.sgh.waw.pl/

http://www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/publikacje-online/

https://repozytorium.ukw.edu.pl/

ep.up.krakow.pl/xmlui/

www.parp.gov.pl

Wybrane czasopisma naukowe w otwartym dostępie z zakresu kierunków kształcenia prowadzonych w poszczególnych Instytutach WSM w Warszawie: 

Instytut Pedagogiki i Psychologii
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

1. Szczegółowy opis katalogu elektronicznego OPAC znajdziesz na stronie "Instrukcja dla studentów". Podano w niej zasady (krok po kroku, zilustrowane przykładami) wyszukiwania, zamawiania, korzystania, sprawdzenia stanu osobistego konta, udzielenia prolongaty oraz wykaz najnowszych książek opracowanych w ostatnich 30 dniach.

2. Zaktualizowany i obowiązujący od 1 marca "Regulamin udostępniania księgozbioru" został opublikowany w całości na stronie pod tymże tytułem. Prosimy o zapoznanie się z nim zanim wypożyczymy książki, abyśmy mieli pełną świadomość wszystkich kar i konsekwencji za nieprzestrzeganie go.

3. Na stronie "Bazy elektroniczne i możliwość wykorzystania ich" podano zawartość treściową poszczególnych baz i sposoby korzystania z nich.

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - 9:00 - 16:00
Środa - 9:00 - 16:00
Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
Piątek - 9:00 - 16:00
Sobota - 10:00 - 15:00
Niedziela - 10:00 - 15:00

elsevier.jpg

ELSEVIER

W skład bazy wchodzi blisko 2000 czasopism, które są zaliczane do tzw. listy „Science Direct Freedom Collection”. Znajdują się tu między innymi spisy treści wspomnianych czasopism, ich streszczenia, oraz pełne teksty w formacie pdf. Nasza biblioteka uzyskała prawo archiwizowania oraz bezterminowego dostępu on-line -za lata 2007-2011 – do trzech tytułów czasopism: „Computer Networks”, „Forensic Science International” oraz „Teaching and Teacher Education”.
springer.jpg

SPRINGER

Baza posiada ok. 2000 czasopism bieżących Springer. Czytelnik ma możliwość przeglądania również około 1200 czasopism zaliczanych do roczników archiwalnych (od 1997 roku). W bazie znajdują się czasopisma z takich dyscyplin naukowych jak: nauki przyrodnicze, ekonomia, matematyka, biznes, statystyka, matematyka, informatyka, prawo oraz nauki społeczne.

 

science.jpg

AAAS/SCIENCE

AAAS/SCIENCE - przedstawia najnowsze informacje dotyczące realizowanych bądź przeprowadzonych w świecie projektów i programów badawczych. Mamy tu liczne obszary badawcze. Wspomniana baza umożliwia dostęp do zagranicznych materiałów i komentarzy. Mamy tu między innymi wiadomości, blogi oraz multimedia pochodzące z Europy, z Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

willey.jpg

WILEY BLACKWELL

Wspomniana baza reprezentuje bogaty zbiór elektronicznych czasopism zagranicznych. W jej skład wchodzi 1371 tytułów dotyczących nauk humanistycznych, ścisłych i społecznych. Zalicza się do niej - gromadzone od 1997 roku - archiwalia. Czytelnik może tu znaleźć materiały dotyczące między innymi informatyki, technologii informatycznych, biznesu, ekonomii, finansów, rachunkowości, matematyki, statystyki, prawa, kryminalistyki oraz psychologii.

scopus.jpg

SCOPUS

Obejmuje cytowania z zakresu nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. W jej skład wchodzi ponad 18 000 tytułów czasopism oraz książek. Ponad połowa wspomnianych tytułów jest redagowanych w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w niej materiały są udostępniane czytelnikom na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizowania.

knowlege.jpg

WEB OF KNOWLEDGE

W skład bazy wchodzą indeksy cytowań. Zamieszczone są streszczenia artykułów oraz ważne informacje bibliograficzne, które uwzględniają tzw. listę filadelfijską. Czytelnicy posiadają możliwość dostępu do pełnych tekstów (z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z umowy licencyjnej).

ebsco.jpg

EBSCO

Oferuje studentom bazy danych. Licencja obejmuje pakiet podstawowy. Składa się z czternastu baz, w tym 7 baz pełnotekstowych. Posiada i udostępnia naukowe czasopisma. Reprezentują one różnych wydawców. Mamy tu książki, czasopisma oraz inne publikacje. Jako przykład można wskazać Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

Regulamin udostępniania księgozbioru biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Regulamin
§1


Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych mają:

 • studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej
 • słuchacze studiów podyplomowych
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni WSM
 • nauczyciele i uczniowie Akademickiego Gimnazjum i Liceum WSM w Warszawie
 • słuchacze Uniwersytetu III Wieku
 • pracownicy i studenci innych uczelni

 

§2


Biblioteka udostępnia swoje zbiory w formie wypożyczeń:

 • miejscowych (prezencyjnych w czytelni)
 • zamiejscowych
 • wypożyczeń międzybibliotecznych

 

§3


Wypożyczenia zamiejscowe realizuje się w wypożyczalni biblioteki.

Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą zapisania. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy przedłożyć:

 • ważną legitymację studencką lub indeks, a w przypadku pracowników uczelni dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (ze zdjęciem)
 • wypełnioną deklarację zawierającą dane osobowe oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu bibliotecznego
 • podpisany przez dyrekcję biblioteki rewers wypożyczeń międzybibliotecznych w przypadku sprowadzania książki z innej biblioteki.
§4


1. Opłata za wystawienie karty bibliotecznej wynosi 10 zł.
2. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie nazwiska i adresu zamieszkania.
3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym, a w przypadku jej zagubienia, bądź kradzieży niezwłocznie powiadomić pracownika biblioteki.
4. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 20 zł

 

§5


1. Zamówienia na książki należy składać drogą elektroniczną poprzez katalog OPAC na stronie www.biblioteka.mac.edu.pl
2. Zamówienie traci swoja ważność po 48 godzinach.
3. Termin zwrotu książki jest podany w katalogu OPAC, indywidualnie dla każdego czytelnika.

§6


Na stanie jednego czytelnika mogą być wypożyczone 3 książki , a w przypadku piszących pracę licencjacką, magisterską, inżynierską 5 książek po przedstawieniu zaświadczenia od promotora (dotyczy to również pracowników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie).

§7


Wypożyczone książki czytelnik powinien obejrzeć pod kątem wszelkich uszkodzeń, typu brakujących stron, luźnych kartek, braku tekstu itp. Uszkodzenia tego typu należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi w celu uniknięcia odpowiedzialności.

§8


Dla poszczególnych kategorii czytelników ustala się niżej wymienione okresy wypożyczeń:

 • pracownikom uczelni i nauczycielom Gimnazjum i Liceum WSM na okres 26 tygodni, z zastrzeżeniem wcześniejszego zwrotu książek deficytowych
 • studentom studiów dziennych na 2 tygodnie
 • studentom studiów podyplomowych na 4 tygodnie
 • studentom studiów zaocznych na 4 tygodnie
 • studentom studiów eksternistycznych na 8 tygodni
 • studentom wydziałów zamiejscowych na 8 tygodni
 • uczniom Gimnazjum i Liceum na 2 tygodnie
 • słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 4 tygodnie.
§9


1. Terminy zwrotu książek mogą ulec dwukrotnemu przedłużeniu, o ile książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
2. Prolongaty można dokonać osobiście w bibliotece, telefonicznie bądź elektronicznie logując się bezpośrednio na osobistym koncie (akceptuje się propozycje jaką daje system biblioteczny PROLIB).
3. Brak możliwości prolongaty książek za pomocą email.

§10


1. Czytelnikom, którzy przekroczyli termin zwrotu książek nalicza się kary regulaminowe w wysokości 0,50 złotych za każdą przetrzymaną książkę i każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić egzemplarz tej samej książki tego samego lub nowszego wydania.
3. W razie braku możliwości odkupienia tego samego tytułu (z powodu wyczerpania nakładu) czytelnik jest zobowiązany wpłacić 2-3-krotną zaktualizowaną wartość książki uzgodnioną z dyrekcją biblioteki bądź odkupić inną książkę przekraczającą 2-3 krotną wartość zagubionej książki z tzw. listy priorytetowych tytułów proponowanych do zakupienia przez bibliotekę.
4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zastąpienie kar regulaminowych odpracowaniem (dotyczy to zwłaszcza uczniów gimnazjum), bądź odkupieniem książek z listy priorytetowych tytułów.
5 W obydwu wypadkach zgodę wyraża dyrekcja, która określa proporcjonalnie do wysokości kary ilość godzin do odpracowania na rzecz biblioteki oraz akceptuje wytypowane do zakupu pozycje.

§11


Czytelnicy, o których mowa w §8 zobowiązani są z chwilą zakończenia edukacji bądź pracy w WSM rozliczyć się z biblioteką za pośrednictwem karty obiegowej. Wszyscy pozostali czytelnicy (którzy nie rozliczają się kartą obiegową) winni wpłacić kaucję w wysokości 3-krotnej wartości książki, jednak nie mniejszej niż 150 zł. Czytelnik wypisuje rewers z własnoręcznym podpisem - pokwitowanie wypożyczenia woluminu. Przy zwrocie książki następuje wypłata kaucji. W ramach kaucji można wypożyczyć tylko jedną książkę.

§12


Po upływie 3 miesięcy czytelnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczoną w ramach kaucji książkę a w przypadku gdy tego nie uczyni kaucja przechodzi na własność biblioteki.

§13


Kaucją objęte są również wypożyczenia dla czytelników, którzy rozliczyli się już za pośrednictwem obiegówki, a chcieliby jeszcze skorzystać z materiałów bibliotecznych.

§14


1. Biblioteka prowadzi w ograniczonym zakresie wypożyczenia międzybiblioteczne.
2. Osoby zainteresowane wypożyczeniem książek z innej biblioteki otrzymują rewers wypożyczeń międzybibliotecznych u dyżurującego bibliotekarza, który pobiera kaucję w wysokości nie mniejszą niż 100 zł, przystawia pieczątkę biblioteki WSM.
3. Przy zwrocie książki do naszej biblioteki czytelnik otrzymuje wpłaconą kaucję i zwrot rewersu.

§15


Biblioteka prowadzi wypożyczenia prezencyjne na miejscu w czytelni dla wszystkich kategorii użytkowników.

§16


Wyłącznie w czytelni udostępnia się użytkownikom następujące materiały biblioteczne:

 • czasopisma i druki ciągłe
 • księgozbiór podręczny albumy, encyklopedie, słowniki, bibliografie
 • pojedyncze egzemplarze cennych dzieł naukowych
 • materiały nie publikowane
 • zbiory rzadkie i cenne
 • książki udostępnione z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 • wydawnictwa, których forma wydawnicza lub stan fizyczny nie pozwala na korzystanie poza czytelnią.
 • zbiory multimedialne.

 

§17


Przed wejściem do czytelni użytkownik powinien zostawić w wyznaczonym miejscu wierzchnie okrycie oraz teczki i torby o formacie większym niż A5 (21x15 cm).

§18


Użytkownik korzystający z czytelni zobowiązany jest:

   1) pozostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną bądź dokument tożsamości (ze zdjęciem), który zostaje zwrócony przy rozliczeniu z udostępnionych materiałów bibliotecznych.

 

   2) zgłosić bibliotekarzowi wnoszone materiały bądź sprzęt (np. laptop) oraz okazać je przy wyjściu z czytelni

 

   3) zachować ciszę i nie spożywać posiłków

 

   4) zwrócić materiały w nieuszkodzonym stanie oraz zgłosić zauważone braki dyżurującemu bibliotekarzowi

 

   5) rozliczyć się z udostępnionych materiałów bibliotecznych najpóźniej na 15 min. przed zamknięciem biblioteki

 

  5) wpisać się do książki odwiedzin.

 

§19


Użytkownik czytelni, który zamierza ponownie skorzystać z zamówionych materiałów może je zarezerwować na dzień następny.

§20


W uzasadnionych przypadkach dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie zamiejscowe na krótki okres (ściśle określony) materiałów bibliotecznych, które udostępnia się w czytelni.

Kontakt

Dyrektor

tel./ fax 022 - 5900790
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia

tel. 022 – 5900786
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnia

Tel. 022-5900789
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenia biblioteczne

tel. 022- 5900790

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png