Nowe Zarządzenia Rektora - Wybory do Senatu oraz powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej

piątek, 02 lipiec 2021 11:14

Misja Koła

Misją Koła jest motywowanie do działań, służących pogłębianiu wiedzy, inspirujących do profesjonalnego działania, ustawicznego kształcenia, indywidualnego pogłębiania wiedzy, ucząc szacunku dla cudzych osiągnięć i etycznych zachowań.

Cele Koła MENTOR

Celami działalności Koła są:

1) Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów.
2) Doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz pisaniatekstów naukowych.
3) Inspirowanie twórczej i aktywnej działalności na rzecz społeczności akademickiej.
4) Propagowanie kultury pedagogicznej zgodnie z etyką zawodu i zasadami fair play.
5) Integracja środowiska studenckiego.
6) Poszerzanie wiedzy w szczególności z zakresu pedagogiki oraz innych dziedzin naukowych.

Opiekun Koła

1. Opiekunem naukowym Koła jest nauczyciel akademicki WSM w Warszawie, co najmniej w stopniu doktora.

2. Opiekuna zatwierdzają władze Uczelni.

3. Zadania opiekuna Koła:

3.1.Inspirowanie członków Koła do aktywnej realizacji misji, o której mowa w §2 3.2.Określanie priorytetów działań Koła.

Wspomaganie członków Koła w realizacji podejmowanych inicjatyw.

Wspieranie członków Koła w nawiązywaniu kontaktów z uczelniami, instytucjami, przedsiębiorstwami.

Reprezentowanie Koła w kontaktach z Władzami Uczelni

4. Opiekun współpracuje z Zarządem zakresie:

ustalania planu pracy na dany rok akademicki,

podejmowania decyzji, dotyczących bieżących spraw z zakresu funkcjonowania Koła

Zadania Koła

Do zadań statutowych Koła należy:

Inicjowanie i organizowanie/współorganizowanie wydarzeń naukowych, w tym seminariów i konferencji naukowych, spotkań naukowych.
Udział w formach naukowych, o których mowa w pkt. 1, potwierdzający aktywność naukową członka Koła .

Publikowanie tekstów naukowych w czasopismach pedagogicznych i studenckich.

Prezentacja osiągnięć członków Koła w zakresie prowadzenia badań naukowych.

Pogłębianie wiedzy z zakresu aktualnej problematyki pedagogicznej.

Inspirowanie działań, sprzyjających prowadzeniu dyskusji naukowej.

Organizowanie lub udział w formach o charakterze popularyzatorskim np. dni nauki, festiwali nauki.

Podejmowanie działań charytatywnych i wolontariackich.

Współpraca ze środowiskiem akademickim.

Współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi.

Koło może nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi, organizacjami, prowadzącymi działalność o tym samym lub podobnym profilu.

DZIEKANATw dniach: 16.03, 23.03, 30.03.2022 (środy), Dziekanat pełni dyżury do godziny 17:00, celem usprawnienia procesu przedłużania ważności legitymacji.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png